Bestemmingsplan ‘Wognum – Bloesemgaerde Noord’ onherroepelijk

WOGNUM – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan ‘Wognum-Bloesemgaerde Noord’ op 22 december 2022 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelde in zijn vergadering van 22 november 2022 het Besluit hogere waarde Wet Geluidhinder vast.

Lees ook: Uitspraak kort geding geen gevolgen voor woningbouwplannen Bloesemgaerde Noord

Het bestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van maximaal 50 woningen op de locatie Bloesemgaerde Noord gelegen tussen Westeinderweg 5 en 7 te Wognum. Het programma bestaat uit circa 25% sociale huurwoningen, circa 25% goedkope koopwoningen en circa 50% middeldure en dure koopwoningen. Het besluit hogere grenswaarde is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde voor het geluid van de Westeinderweg. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder. Het college kan daarom een hogere waarde vaststellen.

Lees ook: Ondanks een waslijst aan zienswijzen komt Bloesemgaerde-Noord in Wognum er gewoon

Het bestemmingsplan en besluit hoger grenswaarde heeft van 20 januari 2023 tot 4 maart 2023 ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De beroepen zijn door de Raad van State ofwel niet ontvankelijk ofwel ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad van State van 31 januari 2024 onherroepelijk geworden.