Ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20’ Andijk voor huisvesting 60 arbeidsmigranten

Cornelis Kuinweg 29

ANDIJK – De eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Cornelis Kuinweg 20 in Andijk wil het bedrijf gaan uitbreiden door het bouwvak te gaan vergroten. Op deze uitbreiding moet dan de huisvesting voor 60 arbeidsmigranten worden gerealiseerd. Een voorwaarde voor deze uitbreiding is het slopen en wegbestemmen van een agrarisch bedrijf.

De initiatiefnemer van de plannen gebruikt de locatie Gedeputeerde Laanweg 20 hiervoor. Op 27 oktober 2022 heeft de raad ingestemd met het principeverzoek voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak aan de Cornelis Kuinweg 29 in Andijk en de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ van het perceel aan de Gedeputeerde Laanweg 20 in Andijk. Ook stemde de raad toen in om hiervoor een bestemmingsplan op te laten stellen, in procedure te brengen en ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. De initiatiefnemer heeft een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en de formele procedure kan gestart worden door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Momenteel zijn er 20 woonplekken vergund voor buitenlandse werknemers binnen het bouwvlak aan de Cornelis Kuinweg 29. Er wonen echter 60 buitenlandse werknemers buiten het bouwvlak. Een onderdeel van de uitbreiding van het agrarische bedrijf is de realisatie van gebouwen voor de huisvesting van 60 buitenlandse werknemers. Uit het advies van de Agrarische beoordelingscommissie blijkt dat het vergunnen van de verplaatsing c.q. legalisering van de aanwezige huisvestingsvoorzieningen voor 60 buitenlandse werknemers gewenst en noodzakelijk is voor de (toekomstige) agrarische bedrijfsvoering.

Advies-Agrarische-beoordelingscommissie

Loading