Haalbaarheidsonderzoek naar komst flexwoningen voor statushouders Zwaagdijk-West

ZWAAGDIJK-WEST – De provincie Noord-Holland gaat samen met De Woonschakel en Woningstichting Het Grootslag een haalbaarheidsonderzoek starten voor de komst van flexwoningen op het voormalige kassenterrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. De provincie heeft gemerkt dat er veel vragen zijn onder de bewoners van Zwaagdijk-West over de komst van deze flexwoningen voor statushouders.

De locatie Balkweiterhoek 76/76A is een voormalige agrarische bedrijfslocatie van ongeveer 40.000 m2 De provincie Noord-Holland is eigenaar van de locatie. Het terrein bestaat uit een erf met een woning en omliggend grasland. Tot voor kort stond er een groot kassencomplex op het erf. De kassen waren aan het einde van hun levensduur en niet langer geschikt voor agrarisch gebruik. Adequaat beheer van kassen zonder gebruik is lastig en ook kostbaar. Door de schade die de afgelopen jaren aan de kassen is ontstaan, werd het mogelijk zelfs onveilig. Daarom zijn de kassen begin oktober gesloopt.

Lees ook: Balkweiterhoek 76 Zwaagdijk-West in beeld bij provincie voor tijdelijke opvang asielzoekers

Woningtekort en flexwoningen

De reden waarom de locatie Balkweiterhoek 76/76A nu in beeld is, is de hoge druk op de woningmarkt en asielzoekerscentra. De actuele druk op asielzoekerscentra komt grotendeels door de recente oorlogen in Afghanistan en Oekraïne, maar ook doordat mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) niet voldoende doorstromen naar sociale huurwoningen. Rijk, provincie en gemeenten zetten zich in om een oplossing te bieden voor deze problematiek. Zo hebben gemeenten een wettelijke taakstelling om statushouders te huisvesten. Een oplossing voor het urgente woningtekort is het bouwen van flexwoningen,” laat de provincie in een brief aan de inwoners van Zwaagdijk-West weten.Medemblik moet steentje bijdragen

De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Medemblik gevraagd om vanuit haar publiekrechtelijke rol bij te dragen aan dit onderzoek. Daarnaast heeft de provincie De Woonschakel en Het Grootslag gevraagd om dit haalbaarheidsonderzoek te gaan doen vanwege hun kennis en ervaring op het gebied van de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen omdat de provincie zelf geen woningen ontwikkeld.

In de brief gaat de provincie verder door te stellen dat het onderzoek moet uitwijzen of flexwoningen technisch en ruimtelijk mogelijk zijn en/of een plan hiervoor financieel haalbaar is. “Hierbij komt bijvoorbeeld aan bod of en hoe wegen, groen en nutsvoorzieningen (zoals riolering en elektriciteit) aangelegd kunnen worden. Het onderzoek brengt ook in beeld welke aantallen, welke type flexwoningen realiseerbaar is, hoe lang de woningen blijven staan en voor welke doelgroepen precies gebouwd wordt. In ieder geval hebben we als doelstelling dat de woningen beschikbaar gesteld worden voor spoedzoekers, waaronder statushouders. Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door een uitzonderlijke situatie per direct op zoek zijn naar onderdak.”

Lees ook: Geen aankondiging, respectloos, simpel briefje kon er niet af. Sloop kassencomplex Zwaagdijk valt verkeerd bij inwoners

Flexwoningen

Flexwoningen zijn stapelbare, verplaatsbare, schakelbare, splitsbare en/of aanpasbare woningen, die een bepaalde tijd op een locatie mogen staan, Gemiddeld is dit 10 tot 12 jaar met een uitloop naar 15 jaar. Daarna moeten ze weer weg