Verordening tot intrekking van de hondenbelasting gemeente Medemblik

De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023; Gelet op artikel 216 en 226 van de Gemeentewet; Gelet op de motie afschaffing Hondenbelasting met ingang van 2024 in de raad van 13 juli 2023 unaniem aangenomen; Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening tot intrekking van de hondenbelasting gemeente Medemblik

Artikel 1 Afschaffen belastingsoort

De belastingsoort hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 2 Intrekking belastingverordening

De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2023 vastgesteld op 1 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2023, 24.00 uur.

Artikel 3 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

  • 1.Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
  • 2.De verordening hondenbelasting blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2024 hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik van 30 november 2023.