Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Medemblik 2024

De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023; Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden. Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Medemblik 2024

Artikel 1 Het verlenen van kwijtschelding is mogelijk voor:

 • De onroerende zaakbelastingen;
 • De rioolheffing;
 • De afvalstoffenheffing het vaste tarief vermeerderd met:
  • 1.maximaal 10 maal het tarief voor het aanbieden van de bak aan huis voor restafval met een inhoud van 140 liter of;
  • 2.maximaal 8 maal het tarief voor het aanbieden van de bak aan huis voor restafval met een inhoud van 240 liter of;
  • 3.maximaal 32 maal het tarief voor het aanbieden van een zak in de (ondergrondse) container voor restafval.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de kosten van bestaan gesteld op 100%
 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag van financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.Het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,
 • b.75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en
 • c.90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Intrekking Regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De eerdere regeling(en) met de vastgestelde beleidskeuzes komen te vervallen door de vaststelling van deze Regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Medemblik.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 2.De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2024
 • 3.Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Medemblik 2024’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik van 30 november 2023.