Verkeersbesluit vrijliggende fietspad Westerstraat Sijbekarspel te vervangen door een fietsstrook

SIJBEKARSPEL – door middel van het aanbrengen van een onderbroken strook in de kleur rood met een breedte van 1 meter en 70 centimeter inclusief fietssymbolen op het wegdek van de Westerstraat tussen de kruising met het vrijliggende fietspad van de Opmeerderweg en het perceel Westerstraat 12, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk HHN-21536-VO-01, een gedeelte van de rijbaan van de Westerstraat tussen de kruising met de Opmeerderweg en Westerstraat 12 te Sijbekarspel aan beide zijden van de weg aan te wijzen als fietsstrook;

de fietsstroken op het wegdek van de Westerstraat tussen de kruising met het vrijliggende fietspad van de Opmeerderweg en het perceel Westerstraat 12 over zowel de kruising met de rijbaan van de Opmeerderweg als de kruising met de Vekenweg door te laten lopen, om op deze wijze de toekomstige voorrangssituatie op genoemde kruispunten te verduidelijken door middel van het tweemaal verwijderen van het verkeersbord G11 (verplichtfietspad), eenmaal geplaatst op de Westerstraat ter hoogte van de kruising van de rijbaan met de Opmeerderweg en eenmaal inclusief onderborden OB501-L en OB501-R geplaatst op de kruising van het fietspad met de Vekenweg, het verplichte fietspad tussen de kruising met de Opmeerderweg en het perceel Westerstraat 12 op te heffen, waarmee uit het RVV 1990 de verkeersborden G11 met onderborden OB501-L en OB 501-R worden verwijderd; de onderbroken markering op het huidige vrijliggende fietspad langs de Westerstraat tussen de kruising van het vrijliggende fietspad van de Opmeerderweg en het perceel Westerstraat 12 te verwijderen, waardoor dit gedeelte van de weg automatisch verandert in een trottoir en voetgangers hiermee een volwaardige plaats op de weg krijgen, geheel in lijn met de situatie zoals deze momenteel al bestaat op het trottoir ten oosten van het perceel Westerstraat 12; dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde maatregel strekt to thet verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genomen maatregel handhaafbaar is . 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
  • datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen. Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd

Loading