Verkeersbesluit voorrangsregeling kruising Westerstraat en de Vekenweg te Sijbekarspel

SIJBEKARSPEL – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik gelet op artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• de Westerstraat en de Vekenweg te Sijbekarspel tot en met 31 december 2022 onder het beheer vielen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

• het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2022 de Westerstraat, tussen het kruispunt van het vrijliggende fietspad van de Opmeerderweg en het perceel Westerstraat 12, heeft ingepland voor groot onderhoud;

• tijdens groot onderhoud wegen zo veel als mogelijk Duurzaam Veilig worden ingericht;

• in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegen categorisering de Westerstraat ter hoogte van dit kruispunt is aangeduid als gebiedsontsluitingsweg min binnen de bebouwde kom (50 km per uur);

• in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegen categorisering de Vekenweg ter hoogte van dit kruispunt is aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg min binnen de bebouwde kom (50 km per uur);

• de kruising Westerstraat – Vekenweg momenteel gelijkwaardig is ingericht: verkeer dient voorrang te verlenen aan verkeer dat van rechts komt;

• een gelijkwaardige inrichting van kruisingen niet gebruikelijk is bij kruisingen van het type gebiedsontsluitingsweg min binnen de bebouwde kom;

• er volgens de richtlijnen Duurzaam Veilig bij kruisingen van het type gebiedsontsluitingsweg min binnen de bebouwde kom sprake dient te zijn van geregelde voorrang, waarbij de Westerstraat in de voorrang gezet wordt;

• een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het aanwijzen van een voorrangsregeling;

• het doel van dit verkeersbesluit is het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer;

• het kruispunt van de Westerstraat en de Vekenweg gelegen is binnen de bebouwde kom van woonkern Sijbekarspel en sinds 1 januari 2023 in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

BESLUIT

• door plaatsing van de verkeersborden B04 (voorrangskruispunt, zijweg links) en B05(voorrangskruispunt, zijweg rechts) aan de Westerstraat,

• en door plaatsing van het verkeersbord B06 (voorrang verlenen) aan de Vekenweg,volgens Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

• en door op het wegdek van de Vekenweg haaientanden aan te brengen, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening metals kenmerk HHN-21536-VO-01,

• de kruising van de Westerstraat en de Vekenweg te Sijbekarspel aan te wijzen als voorrangskruispunt, waarbij de Westerstraat de voorrang geniet;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde maatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat de genomen maatregel handhaafbaar is.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
  • datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen. Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de