Vaststelling bestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’

ANDIJK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 27 oktober 2022 vastgesteld. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een woning met twee bijgebouwen in de plaats van een kassencomplex en bijbehorend bedrijfsgebouw. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de woning met bijgebouwen wordt daarvoor in de plaats gebouwd.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het bestemmingsplan kunt u van 18 november 2022 tot 31 december 2022 op de volgende manieren inzien:

• Het bestemmingsplan staat op de website Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u zoeken op plannaam, of met de identificatiecode NL.IMRO.0420.BPBeldersweg25-VA01.

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u op afspraak in het gemeentehuis van Medemblik inzien, bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad, kunt u daartegen beroep indienen.

Hoe stelt u beroep in?

U stelt beroep in door een brief te schrijven aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de termijn van ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan. Stuur uw brief voor 31 december 2022 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website Externe link:www.raadvanstate.nl .

In uw beroepschrift vermeldt u waarom het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Voor particulieren is dit €184,–, voor niet-particulieren als stichtingen, verenigingen, of bedrijven bedraagt dit €365,– .

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 1 januari 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt, dan kunt u een “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure, waarin de voorzitter kan besluiten het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht over betalen.