Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Bloemsemgaerde-Noord Wognum

WOGNUM – Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor het woningbouwproject Bloesemgaerde-Noord vastgesteld. Hiermee is besloten dat op de locatie een nieuw woon- en leefgebied zal worden gerealiseerd met maximaal 50 woningen. Het programma bestaat uit circa 25% sociale huurwoningen, circa 25% goedkope koopwoningen en circa 50% middeldure en dure koopwoningen.

De woningdifferentiatie sluit aan op de regionale en lokale behoefte. Woningen zijn zoveel mogelijk levensloopbestendig, waardoor deze flexibel zijn aan te passen aan verschillende levensfasen van bewoners. Op basis van de kaderstellende notitie en de participatie met onder andere omwonenden is er een ontwikkelkader voor de woningbouw opgesteld. Dit ontwikkelkader vormt de basis van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwikkelkader bevat uitgangspunten waarmee een nog nader te bepalen ontwikkelende partij de totale gebiedsontwikkeling kan uitvoeren. In het ontwikkelkader houdt de gemeente Medemblik rekening met klimaatadaptatie en duurzaam bouwen. In het ontwikkelkader is ook aangegeven welk deel van de gronden uitgeefbaar is (13.860 m2) en welk deel openbaar gebied wordt.

Ter inzage

Met het nemen van een besluit over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-ontwikkelkader kan de formele bestemmingsplanprocedure worden gestart. De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-ontwikkelkader start op vrijdag 1 juli 2022 voor een termijn van zes weken.