323.000 werklozen en bedrijven smeken om personeel

REGIO – Het aantal werklozen kwam in mei 2022 uit op 323 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt daarmee iets hoger uit dan in april 2022, toen dit 3,2 was. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met 4 duizend per maand. Meer mensen gingen in mei op zoek naar werk. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 40 duizend per maand toe naar 9,6 miljoen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind mei 165 duizend lopende WW-uitkeringen. 

In mei hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 23 duizend per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

Werkloosheidspercentage in mei iets toegenomen

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Tussen februari en juli 2020, bij het begin van de coronacrisis, nam het werkloosheidspercentage toe van 4,0 naar 5,5. Vervolgens is de werkloosheid vrijwel voortdurend afgenomen tot 3,2 procent van de beroepsbevolking in april van dit jaar. Dat was het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. In mei nam de werkloosheid licht toe tot 3,3 procent.

UWV: daling WW-uitkeringen zet door in mei

Eind mei telde UWV 165 duizend lopende WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen met ruim 10 duizend (-5,8 procent) ten opzichte van april 2022. In vergelijking met een jaar geleden, mei 2021, is het aantal WW-uitkeringen met bijna 85 duizend (-34,0 procent) gedaald. Het aantal beëindigingen van de WW is voor de vierde keer op rij hoger dan het aantal nieuwe uitkeringen. In mei 2022 werden er 15,3 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 25,4 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

UWV: aantal WW-uitkeringen gedaald in alle leeftijdsgroepen

Het aantal WW-uitkeringen nam in alle leeftijdsklassen af. Bij jongeren tot 25 jaar was dat met 8,0 procent, bij 25- tot 55-jarigen met 6,1 procent en bij personen van 55 tot 65 jaar met 5,5 procent. UWV verstrekt ook bijna 11 duizend uitkeringen aan 65-plussers. In deze leeftijdsklasse daalde het aantal WW-uitkeringen het minst de afgelopen maand (-1,5 procent).

Meer mensen op zoek naar werk

De lichte toename van de werkloosheid in mei hing vooral samen met een toegenomen toestroom uit de niet-beroepsvolking. Meer dan in de voorgaande maanden gingen mensen die niet tot de beroepsbevolking behoorden aan het werk of op zoek naar werk. Daardoor nam zowel het aantal werkenden als het aantal werklozen toe. Gemeten over een langere periode (van drie maanden) is de trend nog steeds dat de werkloosheid daalt. Bij het aantal werkenden zette de groei van de afgelopen twee jaar door. In het afgelopen jaar was de toename vooral sterk bij jongeren.

Werkloosheid in de afgelopen drie maanden gedaald

De verdere daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking.

In mei waren 323 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in februari, waren er 336 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 13 duizend af (gemiddeld 4 duizend per maand). Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid afnemen doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Daartegenover staat de toestroom naar werkloosheid vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking.

De afgelopen drie maanden waren er meer werklozen die werk vonden dan er werkenden werkloos raakten, waardoor de werkloosheid per saldo daalde met 59 duizend. Deze daling over drie maanden werd beperkt doordat meer mensen zonder direct resultaat op zoek gingen naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo was er een toestroom van 46 duizend werklozen vanuit de niet-beroepsbevolking.