Gewijzigd bestemmingsplan ‘Het Slot’ te Wervershoof vastgesteld

WERVERSHOOF – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 25 april 2024 gewijzigd vastgesteld ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan gaat uit van de bouw van maximaal 31 woningen voor verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen en koopwoningen voor een CPO groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het voorliggende bestemmingsplan is gericht op de wijziging van de bestemming ‘Sport’ naar ‘Wonen’.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het bestemmingsplan kunt u van 17 mei 2024 tot 29 juni 2024 op de volgende manieren inzien:

  • 1.op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u zoeken op plannaam, of
    • met de identificatiecode IMRO-code: NL.IMRO.0420.20211834-VA01.
    • 1.op afspraak in het gemeentehuis van Medemblik waar u het kunt inzien, bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u daartegen beroep indienen bij de Raad van State.

Hoe stelt u beroep in?

U heeft 6 weken de tijd om beroep in te dienen. Dit is de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan. U stelt beroep in door een brief te schrijven vóór 29 juni 2024 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

In uw beroepschrift vermeldt u waarom het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Op de website van de Raad van State staan de prijzen weergeven.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 juni 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt, dan kunt u een “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure, waarin de voorzitter kan besluiten het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht over betalen.

Reageer op dit bericht