Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Medemblik februari 2024

De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft:

Besluiten:

 • 1.Medewerkers die zijn aangesteld als:
  • Toezichthouder Bouw- en woningtoezicht
  • Medewerker OOV & Rampen- en crisisbeheersing
  • Adviseur OOV
  • Teamleider OOV
  • Toezichthouder OOV
  • Adviseur Zorg en Veiligheid
  • Juridisch adviseur OOV
  • Juridisch specialist VTH
  • Buitengewoon opsporingsambtenaar Domein 1
  • Senior buitengewoon opsporingsambtenaar Domein 1
  • Buitengewoon opsporingsambtenaar Domein 2
  • Toezichthouder openbare ruimte
  • Onbezoldigd ambtenaar op grond van artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017

Aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en hen te belasten met het toezicht en handhaving op de naleving van de volgende wettelijke voorschriften:

 • Bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s
 • Bij of krachtens de Woningwet
 • Bij of krachtens de Wet milieubeheer
 • Bij of krachtens de Alcoholwet, voor zover de medewerkers voldoen aan de vereisten uit de regeling toezichthouders Alcoholwet
 • Bij of krachtens de Wet op de Kansspelen
 • Bij of krachtens de Huisvestingswet 2014
 • Bij of krachtens de Omgevingswet
 • Bij of krachtens de Wet Basisregistratie personen
 • Bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend:
  • oDe Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024
  • oDe Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche
  • oDe Havenbeheersverordening Medemblik 2014
  • oDe Wegsleepverordening Medemblik 2013
 • 2.Medewerkers, en uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp-ers die contractueel in opdracht van de gemeente Medemblik werkzaam zijn, die zijn aangesteld als:
  • Toezichthouder Bouw- en woningtoezicht
  • Adviseur OOV
  • Toezichthouder OOV
  • Buitengewoon opsporingsambtenaar Domein 1
  • Senior buitengewoon opsporingsambtenaar Domein 1
  • Toezichthouder openbare ruimte

Aan te wijzen als toezichthouders die bevoegd zijn om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift gestelde belangen.

 • 3.Opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 141, sub b, van het Wetboek van Strafvordering (Nationale Politie): aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en hen te belasten met het toezicht en handhaving op de naleving van de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend:
  • oDe Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024,
  • oDe Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche,
  • oDe Havenbeheersverordening Medemblik 2014,
  • oDe Wegsleepverordening Medemblik 2013.
 • 4.Uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp-ers die contractueel in opdracht van de gemeente Medemblik werkzaam zijn als medewerker zoals genoemd onder 1., op grond van art. 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 2 onder d van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, aan te stellen als onbezoldigde ambtenaren.
 • 5.Medewerkers welke ingehuurd worden van het bedrijf Compleet Security BV., op grond van art. 1, lid Ambtenarenwet en artikel 2 onder d van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en vervolgens als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en hen te belasten met het toezicht en handhaving op de naleving van:
  • oDe Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024,
  • oDe Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche.

Overige bepalingen

 • 1.In dit besluit wordt verstaan onder medewerkers:Alle onbezoldigde en bezoldigde ambtenaren.
 • 2.Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Medemblik februari 2024’.
 • 3.Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.
 • 4.Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit wordt het ‘aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 2024’ , geldend vanaf 23 januari 2024, ingetrokken.

Vastgesteld op: 12-02-2024

In mandaat namens de Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders,

———————–

A.P.M. Hosman

Gemeentesecretaris gemeente Medemblik