Wat te doen met de resterende 200.000 euro HVC-gelden nu het ‘Boetje’ in Oostwoud mogelijk geen optie meer is

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft bij het realiseren van het enorme zonnepark in Midwoud, 16.000 zonnepanelen zijn daar door HVC geïnstalleerd, 250.000 euro van HVC gekregen om in te zetten voor het opknappen van het ‘Boetje’ en om het omliggende terrein een openbare en maatschappelijke functie te geven.

Lees ook: Boetje Oostwoud gaat tegen de vlakte, Hart voor Medemblik wil uitstel

Zonneweide Tripkouw

Sinds augustus 2020 levert de zonneweide Tripkouw, gelegen tussen de Tripkouw in Midwoud en de Oostwouder Dorpsstraat in Oostwoud, jaarlijks groene stroom op voor ongeveer 2000 huishoudens. De zonneweide bestaat uit ongeveer 16.000 zonnepanelen. Voor de aanleg van de zonneweide de gemeente Medemblikj in augustus 2018 aan het afvalverwerkingsbedrijf HVC een omgevingsvergunning en in januari 2020 een opstalrecht verleend voor de duur van 20 jaar met optie tot verlenging van twee maal 5 jaar.

In het ontwerp was rekening gehouden met landschappelijke elementen die typerend zijn voor het Westfriese landschap. De zonneweide is bijvoorbeeld afgescheiden met sloten in plaats van hekken en er zijn vaarverbindingen, dijken en rietoevers aangelegd. Langs de zonneweide is een fiets-/wandelpad aangelegd en een brug over het water. Zonneweide Tripkouw is tot stand gekomen door (financiële) participatie.

Lees ook: Hart voor Medemblik: ‘College, waarom is 50.000 euro van HVC gebruikt voor aanleg waterwegen’

Van de inwoners nemen 118 deel in het project door aanschaf van obligaties. Doordat de dorpsraad in een vroegtijdig stadium werd betrokken stemden de meeste inwoners in met het plan voor de zonneweide. Medemblik wil benadrukken dat zij trots zijn op dit unieke project. Dit project laat zien wat je kunt bereiken wanneer je lokale participatie een hoofdrol laat spelen bij de opwek van duurzame energie.

Van de 250.000 euro heeft de gemeente Medemblik met toestemming van HVC o.a. een vaarverbinding en een fietspad in Oostwoud/Midwoud verlengd, het overgebleven bedrag, 200.000 euro komt geheel ten goede aan de dorpsgemeenschap Oostwoud/Midwoud en dat hier na overleg met de dorpsraad en de oudheidkundige vereniging invulling aan zal gaan worden gegeven.

Lees ook: Niet Medemblik maar HVC betaald renovatiekosten ‘Varkensboetje’ Oostwoud

De grond is in de jaren negentig aangekocht door de gemeente en de gemeente is eigenaar van zowel de grond als van het boetje. Het boetje zelf staat niet op de vastgoedlijst en er is daarom geen reservering voor onderhoud gedaan en is er geen onderhoudsplan voor opgesteld. Zoals gebruikelijk bij dergelijke bouwwerken is de houding van de gemeente steeds geweest dat de boet kan blijven staan zolang het niet instort of gevaarlijk wordt. Inmiddels is de boet gevaarlijk en staat er een hek omheen.

Het Boetje heeft geen monumentale status. De oorspronkelijke stolpboerderij waar het Boetje bij hoorde, is een tijd geleden gesloopt en vervangen door een nieuwe woonboerderij in een ‘stolpenstijl’. De naastgelegen boomgaard ligt er, net als het boetje, vervallen bij.

Kostbare renovatie Boetje

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Er was een plan gemaakt waarbij de varkensboet niet alleen gerenoveerd zou worden, maar ook uitgebreid werd aan de achterzijde met meerdere ruimtes voor expositie, met een beloopbare verdieping, natte cel, isolatie en nutsvoorzieningen. Hiervoor werd in opdracht van HVMO en Dorpsraad door een architect een bouwtekening gemaakt om inzicht te krijgen in wat precies nodig is voor dit plan. De kosten hiervoor (ongeveer 4000,- euro inclusief BTW) zijn door de gemeente betaald. Naar aanleiding van het verzoek heeft de gemeente een offerte opgevraagd bij een aannemer. Uit de kostenraming van deze aannemer van 21 mei 2021 worden de herstelkosten en inrichting van de boet geschat op ongeveer bruto raming exclusief BTW €155.134,20 en netto raming op € 138.250,-. De kosten voor het opstellen van de offerte heeft de gemeente ook betaald.”

Aanvullend op de tweede offerte is door de gemeente in beeld gebracht wat verder nodig is voor bijkomende werkzaamheden indien zou worden gekozen voor de uitgebreide verbouwing van het boetje met exploitatie. Deze raming kwam uit op € 270.000,00 incl. BTW. In deze kosten waren bijvoorbeeld ook kosten voor heiwerkzaamheden meegenomen.

Oudheidkundige Vereniging Oostwoud/Midwoud krijgt het niet rond

Toenmalig wethouder Joset Fit verteld in de raadscommissie van 23 februari 2022: “Opnieuw is er gekeken naar de mogelijkheid het Boetje te behouden en te restaureren. Dit is niet gelukt. Bij verklaring op 9 februari 2022 heeft het bestuur van de Oudheidkundige vereniging Oostwoud Midwoud te kennen gegeven een restauratie en exploitatie van Het Boetje niet van de grond te krijgen. Dit in verband met de staat van het Boetje, de daarmee gepaard gaande restauratie en het ontbreken van voldoende financiële middelen. Ook oproepen voor vrijwilligers leidden niet tot het beoogde resultaat. Gelet op de omschreven situatie hebben zij als bestuur moeten besluiten dit project los te laten. De dorpsraad Midwoud – Oostwoud ondersteunt dit. De dorpsraad buigt zich samen met de verenigingen en inwoners over een alternatief voorstel voor de besteding van de HVC gelden. Dat wordt vervolgens met de gemeente besproken en indien nodig – er heeft al eerder overleg plaatsgevonden over een andere invulling – met HVC.

Lees ook: Raadsvragen D66 Varkensboetje Oostwoud

200.000 euro niet toereikend

Op 8 december 2022 heeft er tussen de wethouder de heer Broeders en met de voorzitter van de dorpsraad Midwoud- Oostwoud weer een verkennend gesprek plaatsgevonden. Dit omdat het college veel waarde hecht aan het vinden van een mooi maatschappelijk initiatief voor de bijdrage van HVC.

In dit gesprek is het boetje uiteraard weer onderwerp van gesprek geweest. Voor de optie behoud boetje met exploitatiemogelijkheden is, zoals ook is gebleken, het budget van €200.000,- in ieder geval niet toereikend en is er ook geen draagvlak (meer) voor. Voor de variant behoud van het boetje met koude opslag lijkt ook geen tot weinig draagvlak te zijn volgens de voorzitter van de dorpsraad. Wel zou er veel draagvlak zijn voor behoud van de oude historische elementen van het boetje en dan specifiek het behoud van de originele zij- en voorgevel. De niet -historische elementen zouden dan worden verwijderd/ gesloopt. Naast behoud van de twee historische muren bestaat ook de wens om de boomgaard op te knappen en eventueel uit te breiden met fruitbomen, het plaatsen van een bankje en een hekwerk.

Muren behouden

Het college heeft afgesproken met de voorzitter van de dorpsraad dat in de eerstvolgende dorpsvergadering deze optie van behoud historische muren wordt besproken om te bevestigen dat er draagvlak voor dit initiatief is vanuit de dorpsraad. Voor wat betreft de totaalkosten van deze optie van behoud muren heeft de gemeente Medemblik afgesproken dat de gemeente een nieuwe offerte zal laten opstellen waarbij ook de kosten voor het plaatsen van een hekwerk, bank en opknappen boomgaard inzichtelijk worden gemaakt. Daarna zal de gemeente Medemblik met de dorpsraad eventueel opnieuw om de tafel gaan om een schetsontwerp te bespreken. Ook zal de gemeente Medemblik dan, als er nog een bedrag van het bedrag van €200.000,- resteert, andere mogelijke aangedragen maatschappelijke initiatieven bespreken.