Nadere regels opslag gemeente Medemblik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent opslag aan of op de weg (Nadere regels opslag gemeente Medemblik 2023). Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik; overwegende dat, het in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gewenst is om nadere regels te stellen ten aanzien van opslag op of aan de weg; gelet op het gestelde in artikel 7.1 vierde lid en 7.41 tweede lid van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 2e tranche (verder Vfl), zoals vastgesteld op 23 februari 2023; besluiten: vast te stellen de navolgende nadere regels ten aanzien van opslag op of aan de weg:

Artikel 1 Het plaatsen van een opslag zonder ontheffing

Het plaatsen van een opslag op of aan de weg is zonder ontheffing toegestaan indien:

  • 1.het opslaan van goederen vooraf gemeld is door middel van een door ons college vastgesteld meldingsformulier;
  • 2.het formulier minimaal 2 weken voordat de opslag gewenst is bij ons college is ontvangen en alle gevraagde gegevens zijn vermeld;
  • 3.de melder binnen één week voor de gewenste plaatsing geen bericht van ons college heeft ontvangen, tenzij er een ontheffing benodigd is.

Artikel 2 Voorwaarden aan de opslag

  • 1.de gewenste opslag vindt niet plaats op die gedeeltes van wegen die bestemd zijn voor het wegverkeer;
  • 2.de melder zorgt er zelf voor dat de opslag deugdelijk wordt afgezet met een degelijk en goed vastgezet hekwerk en dit hekwerk na elke werkdag wordt afgesloten;
  • 3.de hoeken van het hekwerk, voor zover grenzend aan de openbare weg, worden voorzien van rood-wit geblokte reflecterende verkeersplanken, aangebracht op een hoogte van 1 meter boven het wegdek of maaiveld ter plaatse van de opslag;
  • 4.de functie van de straatkolken om het regenwater af te voeren, wordt op geen enkele wijze belemmerd;
  • 5.het is verboden uit de bouwput komend water in het gemeenteriool te lozen en beton- en specieresten in het gemeenteriool te spoelen;
  • 6.het doorgaande wegverkeer, inclusief voetgangers, wordt niet gehinderd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en onder intrekking van de Nadere regels opslag, zoals vastgesteld op 9 maart 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Nadere regels opslag gemeente Medemblik 2023”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Medemblik op: 6 juni 2023

Loading