Medemblik werkt aan online beschikbaarheidswijzer voor zorgaanbieders

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik werkt samen met de overige 6 Westfriese gemeenten aan een online beschikbaarheidswijzer waar zorgaanbieders hun actuele wachtlijsten kunnen aangeven. Op dit moment wordt de beschikbaarheidswijzer ingevuld voor de regio West-Friesland, de verwachting is dat de tool in augustus beschikbaar komt.

Wethouder Yannick Nijsingh zegt hierover: ‘Ook na het live gaan van de tool is het arbeidsintensief om van alle aanbieders maandelijks een overzicht te maken van de wachtlijsten en deze informatie te koppelen aan onze eigen wachtlijst. Dit is niet haalbaar binnen de huidige formatie. De beschikbaarheidswijzer is openbaar en kan ook door raadsleden worden geraadpleegd. We bemerken dat de wachtlijsten bij aanbieders Jeugd het langst zijn bij problematiek gericht op de geestelijke gezondheid.

Geen grip op zorginstellingen

Op vragen van de VVD over opmerkingen van de accountant over het verliezen van grip op zorginstellingen zegt wethouder Nijsingh: ‘Wij hebben de opmerkingen van de accountant ook gelezen. We herkennen ons niet geheel in het beeld dat cliënten niet de zorg krijgen die is afgesproken. Uit de regionale accountgesprekken en ons cliëntervaringsonderzoek hebben we geen signalen ontvangen dat cliënten niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het aantal zorgaanbieders waar het om gaat kunnen we ivm de vakantieperiode niet opleveren, dit volgt in de actieve informatie.’

Meerjarenbegroting sociaal domein ruim 30 miljoen euro

Volgens wethouder Nijsingn is het budget voor het sociaal domein exclusief personeelskosten in de meerjaren begroting afgerond op € 30.500.000,- op een totale begroting van € 110.000.000,- waardoor het aandeel van het sociaal domein in de begroting bijna 30% is.

De gemeente Medemblik borgt de kwaliteit van de zorgaanbieders door zowel aan de poort als gedurende de verlening van de zorg hierop te controleren. Nijsingh: ‘Voor gecontracteerde en PGB aanbieders hebben wij toetsingscriteria waaraan zij moeten voldoen. De criteria zijn verankerd in de inkoopcontracten, de verordeningen Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning en in de nadere regels.

Voor de borging van kwaliteit van de uitvoering van de Wmo heeft Medemblik twee onafhankelijke toezichthouders door de regio aangesteld. Zij houden preventief toezicht (jaarlijks per ondersteuningsvorm) en reactief toezicht (op basis van signalen). Tevens doen zij onderzoek in geval van een calamiteit. Voor de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdwet is wettelijk bepaald dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht houdt op de instellingen. ‘Indien vanuit de regio signalen komen brengen wij de IGJ hiervan op de hoogte. Ons doel is het toezicht aan de poort de komende jaren nog meer te verscherpen,‘ aldus wethouder Yannick Nijsingh.

Zorgfraude voorkomen

De gemeente Medemblik heeft om zorgfraude te voorkomen criteria opgenomen in de inkoopcontracten en zijn er nadere regels voor de toetsing aan de poort. Nijsingh: ‘Daarnaast is onlangs in het Madivosa besloten regionaal het toezicht op rechtmatigheid in te richten. Net als de toezichthouders kwaliteit zullen onafhankelijke toezichthouders rechtmatigheid regionaal worden aangewezen. Zij zullen aan de hand van een toetsingskader structureel toezicht houden om zorgfraude tegen te gaan. Daartoe wordt momenteel de sollicitatieprocedure voorbereid. Tenslotte wordt momenteel door de administratie een check uitgevoerd op beschikking, ingezette zorg en facturatie.

Wmo inwoners steunen die dit nodig hebben

Wethouder Nijsingh zegt over de visie van het nieuwe college over de invoering van een inkomenstoets en eigen bijdrage: ‘Het college wil binnen de Wmo inwoners ondersteunen die niet de draagkracht hebben dit zelf op te lossen. We vinden dat inwoners naar vermogen moeten bijdragen aan de ondersteuning die ze van de gemeente krijgen. Dit uiteraard binnen de grenzen van de wet