Dorpsraad Andijk fel tegen plannen Medemblik om de Kleingouw geen 30km/u weg te maken

ANDIJK – De Kleingouw in Andijk is een weg waar verschillende maximum snelheden gelden, delen zijn 50km/u en delen zijn 30km/u. De Dorpsraad van Andijk is met de inwoners van Andijk en met de ambtenaar Verkeer van de gemeente Medemblik in overleg gegaan en daaruit kwam toen naar voren dat 30km/u als maximale snelheid zeer gewenst was. Nu blijkt volgens de Dorpsraad uit het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat dit niet gaat gebeuren.

De dorpsraad is hier fel op tegen!

Volgens de Dorpsraad Andijk is de Kleingouw een belangrijke weg in Andijk, zo maken veel leerlingen van de drie lagere scholen in Andijk gebruik van deze weg, maar ook om bijvoorbeeld naar Sporting Andijk te fietsen om te voetballen/handballen of naar de gymzaal de Krimpen te fietsen.

In een oproep aan de gemeenteraad schrijft de Dorpsraad Andijk: “Ook liggen er twee dorpshuizen aan deze route: Sarto en Cultura. Niet in de laatste plaats leidt deze weg ook naar het winkelcentrum aan de Middenweg. Aan de weg zijn veel huizen die niet onderheid zijn. Vooral in de wegvlakken war nu 50 km/u gereden mag worden geeft dit al jaren problemen. Tijdens het ambtelijk overleg was er overeenstemming dat de gehele weg 30 km-zone zou worden, het is dan ook onbegrijpelijk dat zonder nadere kennisgeving, zonder nadere motivaties, de hele weg blijft zoals die nu is, dus inclusief de wegvlakken waar 50 km gereden mag worden. Wij verzoeken de gemeenteraad dan ook uitdrukkelijk hier niet mee in te stemmen!

Ook parkeren is in Andijk een steeds groter wordend probleem. Er wordt gebouwd in Andijk, dus het aantal huishoudens neemt toe, Andijk is de snelstgroeiende kern binnen de gemeente Medemblik afgelopen jaar, en gemiddeld heeft elk huishouden 2 auto’s en vaak ook nog een bedrijfsauto. En al deze auto’s moeten ergens staan waardoor de parkeerdruk sterk toeneemt in Andijk.

Vooral in de Meilag en de Meander is er volgens de Dorpsraad planologisch gezien weinig rekening gehouden met eventuele toename van het aantal auto’s per wooneenheid. “Maar ook elders in de genoemde wijken Dit leidt tot parkeren op plaatsen waar dit niet is toegestaan of veel hinder oplevert. Zo worden er auto/bussen geparkeerd op de hoek van de weg en op plaatsen waar een parkeerverbod is ingesteld (gele streep) of achter een parkeervakken, die haaks op de weg staan en waar nu aan de overkant van de weg auto’s worden geparkeerd die dan weer veel hinder opleveren voor andere parkeerders,” aldus de Dorpsraad

Een ander punt waar de Dorpsraad niet blij mee is, is de dat de buurtbus 438 in Andijk een steeds kleinere route gaat rijden en dat een aantal gebruikers van de buurtbus zich hierover hebben beklaagd, zo zijn de bewoners van Andijk-Oost helemaal verstoken van een buurtbus terwijl er wel vraag naar is.

Tijdens de aankomende raadsvergadering zal de gemeenteraad praten over het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan