Column Tom Beerepoot: ‘(Vrijwillige) brandweer.’

De (vrijwillige) brandweer heeft het afgelopen jaar meerdere keren de revue gepasseerd waarbij onderwerpen als aanrijtijden, de bezetting en sluiting van posten met de gemeenteraden besproken werden.

Het ging hierbij steevast over de zorg door de brandweer en slechts beperkt over de zorg voor de brandweer. Wel heeft het Veiligheidsberaad in december 2022 besloten om, voor het afdekken van niet verzekerbare aanspraken, een waarborgfonds op te richten dat door alle Gemeenten gezamenlijk gefinancierd moet worden.

Medemblik

Dit voorstel om een waarborgfonds op te richten, is in de gemeenteraad van 22 juni j.l. besproken en werd zonder stemming aangenomen. Wel heb ik daarbij, in een stemverklaring, namens de VVD aangegeven dat wij het raadsvoorstel steunden omdat daarmede een goed vangnet voor de noodzakelijke bescherming van brandweerlieden/-assistenten ingericht kan worden. Dit voorstel om een waarborgfonds op te richten, is in de gemeenteraad van 22 juni j.l. besproken en werd zonder stemming aangenomen.

Wel heb ik daarbij, in een stemverklaring, namens de VVD aangegeven dat wij het raadsvoorstel steunden omdat daarmede een goed vangnet voor de noodzakelijke bescherming van brandweerlieden/-assistenten ingericht kan worden. Tevens heb ik daarbij aangegeven dat de VVD zich niet kan vinden in de uitgewerkte conceptregeling omdat hierin is opgenomen dat de brandweerlieden/-assistenten geen beroep op het vangnet kunnen doen wanneer het ongeval aan hun schuld of nalatigheid te wijten is. Dit doet geen recht aan het belangrijke werk dat zij verrichten en was en is voor de VVD onacceptabel.

Dat een goed vangnet noodzakelijk is, blijkt overigens ook uit de artikelen “Ongevallenverzekering; de schande van de brandweer” en “Ben ik goed verzekerd?” welke op de website van de brandweervrijwilligers geplaatst zijn. Daarnaast kent de Vakvereniging Brandweervrijwilligers een zorgelijk aantal gevallen waarbij gedupeerden vermorzeld werden tussen de bureaucratische molenstenen van verzekeringsmaatschappijen en de veiligheidsregio’s. De casus van de heer W stond hier symbool voor en werd door “Een Vandaag” behandeld en heeft tot kamer vragen geleid.

De VVD staat dan ook volledig achter de oprichting van een waarborgfonds om excessen in de toekomst te voorkomen maar kan zich niet vinden in de omschrijving van een “dienstongeval” zoals die in de nieuwe regeling opgenomen is.

  1. Dienstongeval: een ongeval dat in overwegende mate verband houdt met de aard van de aan betrokkene opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden moesten worden verricht, tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van betrokkene te wijten is.

Een groot deel van de ongevallen welke plaatsvinden, zijn en worden veroorzaakt door (mede)schuld of nalatigheid van betrokkenen en juist daarvoor zou een verzekering of waarborgfonds dekking moeten bieden.  Wanneer dat, door een expliciete uitsluiting, niet het geval is, voldoet het waarborgfonds niet aan het gestelde doel en dit is voor de VVD onacceptabel.

Wat gebeurt er als een brandweerman-/vrouw of -assistent, op weg naar een grote brand, te hard rijdt en een ongeval krijgt? Krijgt hij/zij dan geen uitkering omdat hij/zij te hard gereden heeft en dus schuld heeft aan de aanrijding? Wat gebeurt er als een brandweerman/-vrouw of assistent, tegen de regels in, een collega die in doodsstrijd verkeert te hulp schiet en daarbij zelf ernstig letsel oploopt? Ik heb deze vragen aan de veiligheidsregio voorgelegd en daarop geen adequaat antwoord ontvangen.

Ik en met mij de VVD in Medemblik zijn blij met de oprichting van het waarborgfonds maar zijn en blijven van mening dat de zinsnede “tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van betrokkene te wijten is” geschrapt dient te worden.

De brandweerlieden zetten zich in voor ons en wij zijn het hen verschuldigd om goed voor hen te zorgen.

Tom Beerepoot – Raadslid VVD Medemblik

Lees ook: