College wil in 2024 de beweging van zorg naar gezondheid centraal gaan maken, OZB in 2024 met 3% omhoog

MEDEMBLIK – Het college van de gemeente Medemblik komt deze maand met de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 naar de gemeenteraad. In deze programmabegroting en meerjarenraming worden de hoofddoelen voor de aankomende jaren uitgelegd.

College wil financieel gezonde gemeente

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat om een gedegen, langdurig beleid te kunnen neerzetten en te kunnen uitvoeren Medemblik een financieel gezonde gemeente dient te zijn. De gemeente Medemblik is op de goede weg voor 2024 en 2025 waarin zij aansturen op een positief resultaat. De jaren daarna komt Medemblik, net zoals alle andere gemeenten in Nederland, voor grote uitdagingen te staan.

Lees ook: Medemblik gaat na 2026 geen sluitende begroting meer maken

Sociaal domein

Wat het sociaal domein betreft, daar zet het college vooral in op meer inzet op preventie en het voortzetten van de beweging van zorg naar gezondheid centraal. Dit om te voorkomen dat de inwoners van de gemeente Medemblik op een later moment intensievere ondersteuning nodig hebben.

Het college zet vooral in op armoedebeleid, vroegsignalering en wijkgericht werken. Medemblik gaat hiervoor gebruik maken van de Brede SPUK-regeling3 vanuit het Rijk. Maar de kosten van het sociaal domein staan ook in de gemeente Medemblik onder druk. In 2022 heeft de gemeenteraad een structurele taakstelling binnen het sociaal domein opgelegd die in 2024 wordt geëffectueerd.

In de brief aan de gemeenteraad zegt het college dat zij zich inzet om deze taakstelling zonder achteruitgang van kwaliteit van zorg te realiseren. Gezien de vele (landelijke) ontwikkelingen en de open-einde regelingen binnen het domein monitort de gemeente Medemblik of de taakstelling reëel is. Voor 2024 bedraagt de taakstelling €530.000 oplopend naar €650.000 in 2025.

Lees ook: Hogere cao-lonen drukken begroting Medemblik in de rode cijfers, maar ook onvoorziene uitgaven tikken aan.

Om de jaarlijkse fluctuaties in de kosten van het sociaal domein en realisatie te verminderen wordt een raadsvoorstel uitgewerkt voor het vormen van een egalisatiereserve individuele zorgkosten. In 2024 gaat het college aan een huisartsenvisie en een Lokale inclusie agenda werken.

Ook wat de dierenwelzijn betreft wil het college een inhaalslag gaan maken. De gemeente Medemblik voert de wettelijke taken wat dierenwelzijn betreft voor nu onvoldoende uit. Daarom wordt er geld vrijgemaakt om een start te maken om te voldoen aan de wettelijke taak voor huisvesting voor o.a. noodopvang van dieren. Het college is dit jaar gesprekken gestart met de overige gemeenten in West-Friesland om in regionaal verband te kunnen gaan doen aan de wettelijke verplichting van noodopvang van dieren, een analyse zal in 2024 gaan volgen om zo te komen voor wat in 2025 structureel nodig is.

Lees ook: Column Tom Beuker (MORGEN!): ‘Terugblik op de Begrotingsraad’

Tekst gaat verder onder de foto

Indexatie OZB

Het college laat in de begroting 2024 de OZB met 3% stijgen, en is daarmee aanzienlijk lager dan de inflatie. Het college laat weten dat verdere lastenverzwaring voor de inwoners van de gemeente Medemblik niet gewenst is.

Twee jaren van sluitende begrotingen. zelfs met een klein overschot

Voor 2024 en 2025 ziet het college een sluitende begroting waarbij in 2024 een voordelig saldo van € 78.000,- en in 2025 een overschot van bijna 3 miljoen onder de streep wordt overgehouden. Maar voor 2026 en 2027 zal dit plaatje er waarschijnlijk heel anders uit gaan zien. Voor 2026 staat er een tekort van € 4.800.000,- in de begroting en voor 2027 zelfs ruim 5.300.000,- euro . Deze tekorten ontstaan door structurele kortingen op de algemene uitkering vanuit de Rijksoverheid.

Voor het college is het behalen van de doelstelling om als gemeente financieel sterk, gezond en betaalbaar te zijn en te blijven die door de deze kortingen in het geding gaat komen. De VNG heeft daarom de gemeenten geadviseerd om de begrotingstekorten als gevolg van de korting op het gemeentefonds vanaf 2026 zichtbaar te maken.