Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met acht appartementen aan de Onderdijk 115 A t/m H (voorlopig huisnummer) in Wervershoof

Op 6 februari 2024 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor:

  • het bouwen van een woongebouw met acht appartementen aan de Onderdijk 115 A t/m H (voorlopig huisnummer) in Wervershoof. (Verzenddatum: 6 februari 2024).

Het betreft de activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk
  • handelen in strijd met de ruimtelijke regels

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning wijkt dan ook niet af van het ontwerp.

U  kunt het definitieve besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 16 februari 2024 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. U kunt de locatie van het plan vinden op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl(NL.IMRO.420.OMGONDERDIJK115WHF-VA01).

Bent u het niet eens met het definitieve besluit?

Tot het einde van de inzagetermijn kunt u als belanghebbende beroep instellen tegen dit besluit. Het beroepschrift wordt verzonden naar de Rechtbank Noord-Holland, Bestuursrecht Algemeen en Belasting, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Belanghebbenden zijn:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;
  • een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen

In het beroepschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • het besluit waartegen u in beroep gaat (zo mogelijk een afschrift van het besluit meesturen);
  • de reden(en) waarom u beroep instelt;
  • de datum van het beroepschrift en de ondertekening.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. De rechtbank informeert u hierover.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening eveneens in bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Digitaal indienen

U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.