Bekendmaking gemeente Medemblik: Incassoreglement

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a)Afschrijvingstijdvak: Periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste vervaldag van het aanslagbiljet.
 • b)Belastingjaar: Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.
 • c)Belastingplichtige: Natuurlijk- of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere gemeentelijke belastingen van de gemeente Medemblik.
 • d)Formele belastingschuld: Het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.
 • e)Incassant: De gemeente Medemblik.
 • f)Machtigingsformulier: Door het taakveld Belastingen/WOZ uitgegeven formulier waarmee de belastingplichtige de gemeente machtigt om automatisch te incasseren en waarmee de wijzigingen betreffende het bank- of gironummer en de intrekking van de machtiging moeten worden gemeld.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belasting-plichtige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso geldt alleen voor de gemeentelijke belastingen die zijn opgenomen op het combinatie aanslagbiljet, en waarvoor dit geregeld is in de desbetreffende belastingverordening.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingplichtigen.
 • 2.De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door het machtigings-formulier in te leveren bij, of toe te zenden aan het taakveld belastingen/WOZ afdeling Invordering van de gemeente Medemblik.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten welke na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar of in volgende jaren aan de belastingplichtige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.Aanslagbiljetten waarvoor tijdig automatische incasso is afgegeven worden tot en met het belastingjaar 2022 in tien maandelijkse incassotermijnen afgeschreven. Vanaf de gecombineerde aanslag 2023 worden aanslagbiljetten waarvoor tijdig automatische incasso is afgegeven in twaalf maandelijkse incassotermijnen afgeschreven.
 • 2.Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na de verwerking van de machtiging nog overblijft.
 • 3.De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak incasso-termijn(en) niet worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1.De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.
 • 2.De eerste afschrijving zal met inachtneming van wat geregeld is in het derde lid, plaatsvinden op of omstreeks de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. Elke volgende termijn wordt steeds een maand later afgeschreven.
 • 3.De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste dag van de maand doch niet eerder dan de 25e van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.
 • 4.De incassant heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden af te wijken van het tijdstip van afschrijving zoals gesteld in het derde lid.

Artikel 10 Storno’s

 • 1.Indien de automatische incasso van een termijn niet slaagt, ontvangt de belastingplichtige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat er een bedrag gestorneerd is en dat dit bedrag bij de volgende termijn nogmaals wordt geïncasseerd.
 • 2.In afwijking van het gestelde in het eerste lid dient – indien de automatische incasso twee keer achtereenvolgens, de tweede keer wordt het gemiste maandbedrag en het nieuwe maandbedrag geïncasseerd, niet kan worden afgeschreven -de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de – door incassant toe te zenden – brief te voldoen.

Artikel 11 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt door de incassant beëindigd:

 • 1.indien de automatische incasso twee achtereenvolgende termijnen niet slaagt;
 • 2.indien de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso niet meer mogelijk is of omdat het rekeningnummer is vervallen of geblokkeerd staat;
 • 3.indien omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden belemmeren.

Artikel 12 Overlijden

 • 1.Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.
 • 2.De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van het machtigingsformulier Automatische Incasso.

Artikel 13 Echtscheiding

 • 1.Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.
 • 2.Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevings-overeenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 14 Verhuizing

 • 1.Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.
 • 2.Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingplichtige na de laatste incassotermijn de incasso voor het nieuwe belastingjaar te beëindigen door middel van het insturen van het machtigingsformulier Automatische Incasso.

Artikel 15 Wijziging van bank- of girorekeningnummer

Wijzigingen van het bank- of girorekeningnummer dienen met gebruikmaking van het machtigingsformulier direct te worden gemeld aan het taakveld belastingen/WOZ van de gemeente Medemblik.

Artikel 16 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van het machtigingsformulier Automatische Incasso.
 • 2.Indien de incasso-overeenkomst door de belastingplichtige gedurende de afschrijvingstermijn wordt beëindigd, dient de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag, binnen 14 dagen na beëindiging van de incassoregeling te voldoen.

Artikel 17 Slotbepaling

 • 1.Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervangt het oude reglement.
 • 2.Dit reglement wordt aangehaald als ” Incassoreglement Gemeente Medemblik”.