Wet natuurbescherming Ontheffing voor de uitbreiding van het Waterstation Prinses Juliana (hierna WPJ) ten behoeve van het vergroten van de drinkwaterproductie aan de Dijkweg 1 te Andijk, Gemeente Medemblik

Besluit in het kader van de Wet natuurbescherming

Ontheffing

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op grond van artikel 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming een ontheffing verleend aan N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland voor de uitbreiding van het Waterstation Prinses Juliana (hierna WPJ) ten behoeve van het vergroten van de drinkwaterproductie aan de Dijkweg 1 te Andijk, Gemeente Medemblik. De aanvraag ziet toe op de buizerd, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en boommarter.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OMG-020252/DMS440230) kunnen ingezien worden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het besluit en de bijlagen zijn te raadplegen via de externe bijlagen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

  • 1.uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • 2.de datum;
  • 3.over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
  • 4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • 5.uw handtekening.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt op de datum van verzending in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OMG-020252/DMS440230 te vermelden.