Voorontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’

MEDEMBLIK – Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’ ligt met ingang 17 maart 2023 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder op het bestemmingsplan reageren. Ook krijgen onze overlegpartners, zoals provincie Noord-Holland, in deze termijn de gelegenheid om op grond van Artikel 3.1.1. Bro-overleg te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat houdt het veegplan in?

Bij een veegplan kunnen meerdere herzieningen van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld worden. Dit veegplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van gemeente Medemblik en heeft drie doelen. Ten eerste het herstellen van onjuistheden en het inpassen van vergunningen in geldende bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan bevat daarom specifiek voor een aantal locaties een plaatsgebonden regeling. In paragraaf 2.2 van het voorontwerpbestemmingsplan staan de locaties opgesomd. De eigenaren/gebruikers van deze percelen ontvangen persoonlijk bericht van de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan. Ten tweede het verwerken van de vastgestelde ‘beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik’ en het ‘Beleid verruiming bijgebouwen in beschermd dorpsgezicht Twisk’ in de bestemmingsplannen. Ten derde het aanpassen van de regels van de bestemmingsplannen, zodat duidelijk is dat bollenbroeierijen juridisch toegestaan zijn binnen de bestemming ‘Agrarisch’. De rechtbank Noord-Holland heeft namelijk een uitspraak gedaan met consequenties voor de juridische regeling van bollenbroeierijen binnen de bestemming ‘Agrarisch’.

Voorontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 17 maart 2023 tot 29 april 2023 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.MBLIKVeegplan-VO01. Door het specifieke adres op te zoeken op de site en vervolgens te drukken op ‘Veegplan gemeente Medemblik’, kunt u de bijbehorende bestemmingsplankaart bekijken.

• Een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het voorontwerpbestemmingsplan reageren door een inspraakreactie in te dienen tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk: een schriftelijke inspraakreactie dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt uw inspraakreactie per post versturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-22-427022. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie.

Iedereen die een inspraakreactie indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw inspraakreactie doet.