Voorontwerp van het bestemmingsplan De Perenlaan Zwaagdijk-West voor bouw 18 nieuwbouwwoningen

ZWAAGDIJK-WEST – In de gemeente bestaat grote behoefte aan het vergroten van de woningvoorraad. USP vastgoed heeft in samenwerking met de eigenaar van de grond een initiatief ingediend voor de realisering van 18 woningen in Zwaagdijk-West. Het bouwplan is gesitueerd naast Zwaagdijk 354 in een boomgaard en tegenover een concentratie van woningen aan de andere zijde van de Zwaagdijk.

Kernboodschap

Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt na het besluit van het college in het vooroverleg gebracht als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het voorontwerp wordt tevens nader met de omgeving overlegd, zodat een ontwerp wordt gemaakt dat ter inzage kan worden gelegd. Met de ter inzage legging start de formele bestemmingsplanprocedure.

Het bestemmingsplan ´De Perenlaan Zwaagdijk-West’ maakt de realisatie van 18 woningen inclusief groen, water, ontsluiting en parkeerplaatsen op het perceel mogelijk. De opzet van het bestemmingsplan is afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en op de systematiek van recent opgestelde bestemmingsplannen in de gemeente Medemblik.

De voorliggende toelichting bij het bestemmingsplan motiveert, dat op het gebied van beleid, ruimtelijke kwaliteit, milieutechnisch onderzoek, economische haalbaarheid en afweging van maatschappelijke belangen medewerking kan worden verleend aan de ontwikkeling van dit initiatiefplan.