Voor de realisatie van de energietransitie en duurzaamheid zijn in Noord-Holland jaarlijks veel extra werknemers nodig.

REGIO – Uit recent onderzoek, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, blijkt dat er behoefte is aan 12.000 extra arbeidskrachten. Het potentiële extra arbeidsaanbod is 18.000 werknemers.

In het onderzoek is uitgegaan van een jaarlijkse investering van maximaal 3,6 miljard in energietransitie en duurzaamheid (2022-2030). Om deze investeringen uit te voeren zijn extra werknemers nodig: jaarlijks maximaal 12.000 fte verdeeld over onder andere industrie, de bouw en de zakelijke dienstverlening. 

Ilse Zaal, gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs: “Het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Holland richt zich vooral op de techniek en technologie. Dat is niet voor niets: als wij onze ambities op het gebied van energietransitie en verduurzaming willen waarmaken, dan kunnen wij niet zonder voldoende en gekwalificeerde mensen. Samen met heel veel partners zetten wij ons in om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld door te investeren in techniekpromotie, een ontwikkelfonds en techniekcampussen.”

Kiezen voor energietransitie en duurzaamheid blijft achter

Om meer inzicht te krijgen in de opgave en het aanbod is gekeken hoe de sectoren voor duurzaamheid- en energietransitie (DET-sectoren) zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Ook is er onder andere gekeken naar het aantal inschrijvingen en behaalde diploma’s bij relevante opleidingen, naar zij-instroom en naar instroom vanuit werkloosheid. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat studenten zich vooral inschrijven voor opleidingen die geen relatie hebben met duurzaamheid en energietransitie. Het aantal inschrijvingen voor deze niet-DET opleidingen in het Hoger Onderwijs bedraagt ongeveer 100.000 en DET-opleidingen ongeveer 20.000. Het aantal gediplomeerden in het mbo daalt in lijn met het aantal inschrijvingen: de afname tussen 2010-2020 is 20%.

Het onderzoek laat zien dat er voldoende potentieel aanbod is om een kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen. Er zijn wel factoren waar aandacht voor moet zijn: Wat betekent een toenemende vraag naar technisch geschoold personeel in andere sectoren? Hebben de potentiële werknemers de vaardigheden en kennis om actief te worden in energietransitie en duurzaamheid? Sluiten de opleidingen voldoende aan bij de vraag van de werkgevers?  Ilse Zaal: ”Dit zijn belangrijke aandachtspunten. Dit rapport geeft ons bruikbare informatie over de huidige stand van zaken en helpt ons de juiste koers te bepalen voor het vervolg.”