Versnelling woningbouw in Medemblik

MEDEMBLIK – Gisteren hebben Siem en Tom een interessante en belangrijke bijeenkomst in het gemeentehuis bijgewoond omtrent de woningbouwambities in Medemblik. De komende jaren wilt onze wethouder Jeroen Broeders fors versnellen om de woningnood in Medemblik tegen te gaan. Het doel is om t/m 2029 ieder jaar ruim 300 woningen te bouwen, in totaal 2150 woningen. Samen met de woningcorporaties, marktpartijen en onze eigen grondposities willen we dit doel bereiken. De inzet is om in alle kernen te bouwen.

De gemeente heeft onvoldoende eigen grondposities (circa 775 woningen) om 2.150 woningen te realiseren

Doordat de coalitie heeft ingezet op versterking van de ambtelijke organisatie is het mogelijk om meer projecten van de grond te krijgen. Medio juni volgt een raadsvoorstel om dit aanvalsplan te concretiseren.

Het college is voornemens voorstellen aan de raad voor te leggen om:

 • Een minimale norm vast te stellen voor het te realiseren percentage sociale huur (26%)
 • Sociale huur primair onder te brengen bij woningcorporaties
 • De positie van corporaties te versterken met betrekking tot prijs en kwaliteit. Grondprijs conform
  prestatie afspraken. Prijs bouw- en bijkomende kosten zijn marktconform
 • Prestatieafspraken met corporatie te maken over realisatie aantal sociale huurwoningen, bouwen van
  flex-woningen en midden huur en toewijzing
 • Ook bij kleinere projecten (4 en meer) als voorwaarde op te nemen dat minimaal 26% sociale huur is.
  Indien dit niet realistisch of gewenst is legt de gemeente een bedrag aan financiële compensatie op
  (op basis nota kostenverhaal)