Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2023

Hart voor medemblik afval

De raad van de gemeente Medemblik; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2023; gelet op het raadsbesluit van 27 januari 2022 en 2 juni 2022;gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende gewijzigde verordening:

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2023

Artikel 1 Definities

 • a.College: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Medemblik.
 • b.Belastingplichtige: degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.
 • c.Medisch afval: restafval als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van de belastingplichtige en/of een persoon die deel uitmaakt van het huishouden van de belastingplichtige.
 • d.Tegemoetkoming: een tegemoetkoming die door de gemeente Medemblik wordt toegekend aan een belastingplichtige, die vanwege medisch restafval hoge afvalkosten heeft.
 • e.Belastingplichtige: Degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.
 • f.Afvalstoffenheffing: De heffing als bedoeld in de geldende verordening afvalstoffenheffing.

Artikel 2 Aanvraag

 • a.De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming medisch afval kan hiervoor een verzoek indienen door middel van een hiervoor opgesteld aanvraagformulier op de website van de gemeente.
 • b.Er wordt maximaal één tegemoetkoming per belastingplichtige en inzamelmiddel toegekend.
 • c.De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die het college nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag.
 • d.De aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar en dient uiterlijk 1 oktober van dat jaar te worden ingediend.
 • e.De tegemoetkoming wordt gecorrigeerd op de aanslag afvalstoffenheffing van het lopende kalenderjaar. Deze aanslag ontvangt belastingplichtige na afloop van het jaar waarin de afvalaanbiedingen zijn gedaan.

Artikel 3 Verrekening Tegemoetkoming

 • a.De tegemoetkoming voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door de helft van het aantal geregistreerde afvalaanbiedingen niet in rekening te brengen.
 • b.Indien de helft van het aantal geregistreerde afvalaanbiedingen niet een geheel getal betreft, wordt deze afgerond naar boven.

Artikel 4 Bewijsvoering

De belastingplichtige moet het medisch afval kunnen aantonen. Dit kan door middel van een factuur van de apotheek, pakbon van het gebruikte materiaal, dan wel afrekeningen van een ziektekostenverzekeraar of leverancier waaruit blijkt dat voorzieningen worden getroffen die leiden tot extra medisch afval.

Artikel 5 Misbruik

Het college kan bij misbruik de tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belastingplichtige, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

Artikel 7 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2023.
 • 2.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2023
 • 3.De “Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2022- eerste wijziging” wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtredingsdatum van deze nieuwe verordening waarbij is bepaald dat deze van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Medemblik in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2023

Loading