Verkeersproblemen doorgaande wegen in kernen gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Geert Mos (D66), Tjeu Berlijn (Hart voor Medemblik) en Roelandt Paarlberg (GemeenteBelangen) gaan aankomende donderdag 7 oktober samen met de commissieleden van gedachten wisselen over de verkeersproblemen doorgaande wegen in de kernen van de gemeente Medemblik. Bij deze gedachte wisseling zullen ook de wethouders en betrokken medewerkers van de gemeente Medemblik aanwezig zijn.

Lees ook: Snelheidsovertreders eigen kern moeten dubbele boete betalen

In toenemende mate worden de raadsleden door bewoners geconfronteerd met verkeersproblemen op doorgaande wegen in een aantal kernen. Er zitten diverse aspecten aan de zaak. De drie raadsleden willen die nu breed bekijken en nagaan of er tot creatieve oplossingen kan worden gekomen, die zowel de leefbaarheid en veiligheid op de desbetreffende wegvakken bevorderen, als een soepele verkeersdoorstroming zo weinig mogelijk in de weg staan.

Lees ook: 50 is geen 80, snelheidscontrole Onderdijk

Volgens de drie raadsleden nemen de klachten in aantal en in ernst toe, tonen de verantwoordelijke portefeuillehouders zich wel toegankelijk maar blijven oplossingen uit. De vraag om meer handhaving wordt structureel net gehonoreerd en voor de politie heeft verkeershandhaving geen prioriteit. Daarnaast kunnen de Boa’s van de gemeente Medemblik niet voor rijdend verkeer worden ingezet omdat dit niet onder hun taakstelling valt.

Lees ook: Omwonenden Randweg Medemblik willen NU snelheidsbeperkende maatregelen, ‘Zandvoort is er niets bij’

Voor de drie raadsleden is de maat vol en zeggen niet langer onder dit grote verkeersprobleem uit te kunnen. Zij zijn dan ook van mening dat optreden op korte termijn op een aantal plekken nodig is. Ook de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur speelt hierbij een rol. De drie zijn dan ook van mening dat het GVVP hieraan grote aandacht moet besteden. De drie zeggen dat het in de kern gaat om het gedrag van de weggebruikers aan te passen, ‘elke concrete maatregel zal tekortschieten – ook omdat velen creatief zijn met ontduiken – wanneer dat niet plaatsvindt,’ aldus Mos, Berlijn en Paarlberg.

Het probleem bestaat niet uit enkel de snelheid, maar het probleem kent vele diverse onderdelen waar de drie aandacht voor vragen:

 1. Snelheid: De maximumsnelheid is gereguleerd, hetzij met de algemene limiet van 50 km/u, hetzij met een 30-km-zone. Maar het beeld is dat een door de jaren heen toenemend percentage verkeersdeelnemers de toegelaten snelheid overschrijdt en dat er ook ‘groffer’ wordt gereden en gereageerd op toesprekende inwoners. Snelheidsoverschrijding door de veelal zware landbouwvoertuigen neemt sterk toe. Indruk is dat bijna geen van deze chauffeurs zich aan de toegestane snelheid houdt.
 2. Toename verkeersbewegingen: De aantallen voertuigen en kilometers zijn de afgelopen decennia fors toegenomen. Het gaat daarbij over personenauto’s, vrachtwagens en motoren. Dat is overal merkbaar en dus ook in deze kernen. Zeker de laatste jaren is ook het verkeer ‘voor de fun‘ sterk gegroeid. Dat leidt tot bijvoorbeeld de grote toename van het aantal motoren dat – vaak groepsgewijs en zeker in de weekends – door de dorpen en de stad trekt (vgl. De situatie op de dijk in Wijdenes e.o.). Rijden in groepen kan ook (onbewust) een intimiderend effect hebben op andere weggebruikers.
 3. Toename groter en zwaarder verkeer: Vrachtwagens zijn langer, breder en zwaarder geworden. Hetzelfde geldt voor agrarische voertuigen. Ondermeer onder invloed van de internet-aankopen is er een forse groei van het aantal bestelwagens die ook in volume toenemen. Waar eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op enige wegvakken in de stad Medemblik geldt, is dit een dode letter omdat het niet wordt gehandhaafd.
 4. Toename sluipverkeer: De toegenomen verkeersdrukte op het hoofdwegennet leidt ertoe dat automobilisten een – vaak kortere – weg door dorpen nemen. Een voorbeeld is de route vanuit Onderdijk en Wervershoof door Oostwoud over de Broerdijk naar de A7. Naar verluidt wordt dit door navigatiesystemen bevorderd.
 5. Geluidsoverlast: Een aantal automobilisten en motorrijders produceert steeds meer geluid. Het is voor sommigen blijkbaar een uitdaging te rijden met een zo hard mogelijk knallende motor of een op een rijdende discotheek lijkende auto, als het even kan met de ramen open. De indruk is ook dat dit toeneemt omdat de beperkingen door de corona-maatregelen langs deze weg een uitlaatklep vinden.
 6. De weg als racebaan: Een aantal verkeersdeelnemers heeft een rijstijl die meer past bij een autorace-circuit dan bij een openbare weg. In Medemblik worden met regelmaat nachtelijke straatraces gemeld. Mensen durven betrokkenen vaak niet aan te spreken omdat dat al tot bedreigingen heeft geleid.

De gevolgen voor de bewoners zijn dat het langzaam verkeer onveiliger aan het worden is, waar vooral het accent moet liggen op fietsende kinderen en voetgangers. Maar de beperking van het woongenot door toenemende geluidsoverlast en de toenemende angst voor schade aan woningen. Diverse bewoners van de gemeente Medemblik hebben al zelf al maatregelen genomen om de snelheid in hun woonwijk te verlagen door bv. aanhangwagens te plaatsen.

Lees ook: Omwonenden Vereweg Oostwoud willen af van snelheidsmaniakken

Denkrichting

Mos, Berlijn en Paarlberg denken aan de volgende oplossingen:

 • Inrichting van wegen door de ‘bril’ van fietser en voetganger. Een weginrichting waar de auto ‘te gast’ is.
 • Weren van vermijdbaar doorgaand (vracht)verkeer.
 • Instellen van eenrichtingverkeer (voor vrachtwagens).
 • Regulering van doorstroming door plaatsing van stoplichten.
 • Ontmoediging van sluipverkeer door fysieke maatregelen.
 • Snelheidsremmers door fysieke maatregelen (zoals plaatsen van bloembakken).
 • Voorrangskruisingen veranderen in gelijkwaardige kruisingen.

Omdat de gemeente Medemblik een structureel gebrek aan capaciteit op verkeerszaken heeft willen de drie politici dat er moet worden overwogen om de GVVP samen met de andere gemeenten in West-Friesland te gaan opstellen.