Verkeersbesluit wijzigen voorrangskruispunt Veilingweg – Knokkel te Andijk

ANDIJK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien de onduidelijke voorrangssituatie op het kruispunt van de Veilingweg en de Knokkel te Andijk,gelet op: artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten; dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer; het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens; overwegende dat:

 • door de voormalige gemeente Andijk op 28 oktober 1997 een verkeersbesluit is genomen ten behoeve van het instellen van een voorrangskruispunt op het kruispunt van de Veilingweg en de Knokkel te Andijk;
 • dit verkeersbesluit tot doel had de route Dijkweg – Schoolweg – Knokkel – Veilingweg te kwalificeren als doorgaande ontsluitingsroute voor verkeer van- en naar de achtergelegen verblijfsgebieden;
 • volgens dit verkeersbesluit dit voorrangskruispunt uitgevoerd zou moeten worden door middel van bebording van het type B04, B05, B06 en haaientanden;
 • dit verkeersbesluit nooit volledig op deze wijze is uitgevoerd. In plaats daarvan het kruispunt is ingericht door aan de westzijde van het kruispunt op de zuidelijke rijbaan van de Knokkel het onderbord OB712 (afbuigende weg naar rechts) te plaatsen, aan de zuidzijde van het kruispunt op de oostelijke rijbaan van de Veilingweg het onderbord OB711 (afbuigende weg naar links) te plaatsen en aan de oostzijde van het kruispunt op de noordelijke rijbaan van de Knokkel een B06 (voorrang verlenen) met haaientanden te plaatsen;
 • het onduidelijk is waarom dit verkeersbesluit anders is uitgevoerd dan toentertijd besloten;
 • het alsnog laten plaatsen van een B04 op de zuidelijke rijbaan van de Knokkel en B05 op de oostelijke rijbaan van de Veilingweg de voorrangssituatie nog onoverzichtelijker maakt dan dat hij momenteel al is;
 • de aanwezige combinatie afbuigende weg, B06 en haaientanden niet afdoende is om een kruispunt in te richten volgens de huidige normen van het CROW aangaande voorrangskruispunten;
 • deze situatie kan worden opgelost door een B01 (voorrangsweg) toe te voegen aan de bovenstaande locaties waar momenteel een OB711 en een OB712 gesitueerd zijn. Deze onderborden mogen niet ‘los’ bestaan en moeten voorzien zijn van – in dit geval – een B01. Het gaat immers om het aangeven van voorrang op dit kruispunt;
 • het zicht op dit kruispunt door een aanwezige haag zeer wordt beperkt;
 • de uitbuigingen op dit kruispunt momenteel dusdanig zijn vorm gegeven dat er geen volledige garantie kan worden gegeven dat het voor alle weggebruikers direct duidelijk is wie er voorrang heeft;
 • de gemeente veel klachten ontvangt van omwonenden over de onduidelijke verkeerssituatie op dit kruispunt;
 • in het het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Veilingweg ter hoogte van dit kruispunt is aangeduid als gebiedsontsluitingsweg-min binnen de bebouwde kom (50 km per uur);
 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Knokkel ter hoogte van dit kruispunt is aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg-min binnen de bebouwde kom (50 km per uur);
 • de voorrang bij een aansluiting van twee wegen van het type gebiedsontsluitingsweg-min binnen de bebouwde kom geregeld dient te worden waarbij de doorgaande route Knokkel (westelijke aansluiting) – Veilingweg in de voorrang gezet wordt;
 • het gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 noodzakelijk is om op het kruispunt van de Knokkel met de Veilingweg de voorrang te regelen;
 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van verkeersborden ten behoeve van het aanwijzen van een voorrangskruispunt;
 • het voorrangskruispunt is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Andijk en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

besluit:

 • door tweemaal plaatsing van de verkeersborden B01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk 2022-29-B-AND, het kruispunt van de Knokkel en de Veilingweg te Andijk, aan te wijzen als voorrangskruispunt, waarbij de ontsluitingsroute Knokkel (westelijke aansluiting) – Veilingweg de voorrang geniet;
 • het verkeersbesluit van 28 oktober 1997 van de voormalige gemeente Andijk, waarin onder andere melding wordt gemaakt van het aanwijzen van het voorrangskruispunt Knokkel – Veilingweg te Andijk door middel van bebording van het type B04, B05, B06 en haaientanden, deels in te trekken en uit het RVV de bebording B04 en B05 te verwijderen;
 • dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.