Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Piet Kistemakerstraat te Andijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de Piet Kistemakerstraat te Andijk,

gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;
 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;
 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens; 

overwegende dat:

 • wij een verzoek ontvangen hebben om nabij de Piet Kistemakerstraat een elektrisch laadpunt te realiseren voor het laden van elektrische voertuigen;
 • wij een laadpaal op een zichtbare en strategische locatie plaatsen om het gebruik van elektrisch rijden te stimuleren. De locatie aan de Piet Kistemakerstraat voldoet hieraan;
 • voor elektrisch vervoer een netwerk van laadpunten noodzakelijk is;
 • wij voor de realisatie van elektrische laadpunten een samenwerking zijn aangegaan met de provincie Noord-Holland om via de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch laadpunten te plaatsen in de gemeente Medemblik;
 • in het programma Duurzaam Medemblik is het project “Stimuleren elektrisch rijden” opgenomen;
 • de doelstelling van dit project is dat de gemeente Medemblik goed bereikbaar is;
 • elektrische auto’s bij het rijden geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk zijn voor het milieu;
 • de landelijke overheid elektrisch rijden stimuleert doordat gebruikers beperkt wegenbelasting en BPM (Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen) betalen;
 • steeds meer autoproducenten één of meer volledig elektrische voertuigen of plug-in hybride voertuigen in hun assortiment hebben;
 • het daarom noodzakelijk is dat er op openbare locaties mogelijkheden aanwezig zijn, voor gebruikers die niet over eigen parkeermogelijkheid beschikken, voor het laden van (deels) elektrische voertuigen;
 • ter beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, een laadpaal noodzakelijk is en daarom parkeerplaatsen moeten worden aangewezen waarop uitsluitend geparkeerd mag worden ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen;
 • deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:– het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;– het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;– het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;
 • de genoemde locatie gelegen is binnen de bebouwde kom van woonkern Andijk en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie; 

besluit:

 • door plaatsing van verkeersbord E08c uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord met opschrift: “Alleen voor opladen elektrische voertuigen’’ en voorzien van onderbord OB504, twee parkeerplaatsen gelegen aan de Piet Kistemakerstraat te Andijk aan te wijzen als parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van een elektrisch voertuig, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk 2023-29-E-AND;
 • •dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Patrick Beens via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl .

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website .

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • datum en ondertekening. 

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.