Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Opperdoes jaarwisseling 2023-2024

De burgemeester van de gemeente Medemblik,

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:33 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Medemblik 2023 kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • het cameratoezicht in het gebied zoals aangeduid op Bijlage I bij dit besluit, voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;
 • Opperdoes een traditie kent om op oudejaarsdag een open vreugdevuur te houden op de Gouw;
 • het vreugdevuur overlast en risico’s met zich meebrengt;
 • er daardoor sprake is van een vrees voor verstoringen van de openbare orde;
 • met dit besluit de burgemeester van oordeel is dat hij de openbare orde en veiligheid beschermt;
 • cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;
 • er een evenwichtige verhouding is tussen de inzet van cameratoezicht in verhouding tot (de ernstige vrees voor) overlast en verstoring van de openbare orde (proportionaliteit);
 • de burgemeester alternatieven heeft overwogen, maar het geformuleerde doel niet met alternatieve (minder ingrijpende) maatregelen kan worden behaald (subsidiariteit);
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);
 • het gaat om een cameratoezicht voor een beperkte duur, namelijk van 31 december 2023 00:01 uur tot 1 januari 2024 06:00 uur.
 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;
 • het aanwijzen van dit gebied met cameratoezicht bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid in het aangewezen gebied;
 • de aanwijzing van dit gebied voor de voorgestelde periode noodzakelijk is om het risico van inbreuk op de openbare orde terug te kunnen dringen;
 • de camerabeelden live worden uitgekeken;
 • de opgenomen camerabeelden ten hoogste 28 dagen worden bewaard;
 • er wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de wijze waarop de beelden worden vastgelegd, geregistreerd (op basis van de Wet politiegegevens) en uitgekeken (eisen aan de ruimte en het personeel);
 • de aanwezigheid van camera’s op een duidelijke wijze kenbaar wordt gemaakt voor eenieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt, namelijk via bebording, en door middel van een officiële publicatie in het Gemeenteblad, op de gemeentepagina en aan de omwonenden van de Gouw per brief;
 • overleg met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie (driehoek) heeft plaatsgevonden en zij hebben ingestemd met het cameratoezicht.

Gelet op het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:33 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Medemblik 2023;

Besluit:

 • 1.tot het instellen van cameratoezicht van 31 december 2023 00:01 tot 1 januari 2024 06:00 uur op de Gouw te Opperdoes, zoals aangeduid op de als Bijlage 1 bij dit besluit toegevoegde plattegrond;
 • 2.dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie;
 • 3.dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Opperdoes jaarwisseling 2023-2024’.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 14 december 2023,

De burgemeester van Medemblik,

M. Pijl

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan de burgemeester van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (Externe link:www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij Bestuursrecht Algemeen en Belasting van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.