Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitendijks Parkeren Medemblik’

De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 4 april 2024 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan gaat uit van de aanleg van een parkeerterrein ten noorden van de Westfriese Omringdijk bij de binnenstad van Medemblik. In het geldende bestemmingsplan zijn parkeerplaatsen in het plangebied niet toegestaan en daarom is het voorliggend bestemmingsplan voornamelijk gericht op de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Verkeer’.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het bestemmingsplan kunt u van 17 mei 2024 tot 29 juni 2024 op de volgende manieren inzien:

  • 1.op de website Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u zoeken op plannaam, of met de identificatiecode IMRO-code: NL.IMRO.0420.BPKMEDbuitendpar-VA01
  • 2.op afspraak in het gemeentehuis van Medemblik waar u het kunt inzien, bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u daartegen beroep indienen bij de Raad van State. Iedereen mag beroep indienen tegen omgevingsrechtelijke besluiten.

Hoe stelt u beroep in?

U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de termijn van ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan. U stelt beroep in door een brief te schrijven vóór 29 juni 2024 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website Externe link:www.raadvanstate.nl.

In uw beroepschrift vermeldt u waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Op de website van de Raad van State staan de prijzen weergeven.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 juni 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt, dan kunt u een “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure, waarin de voorzitter kan besluiten het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht over betalen.