Start ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3, van schuur naar 2-onder-1-kap woningen

ANDIJK – Op het perceel van Buurtje 3 staat een onbenut bouwvlak voor één woning. Volgens de Klankbordgroep kan dit onbenutte bouwvlak verplaatst worden tot onder de schuur. Vanwege de perceelgrootte en ligging van de schuur is het namelijk passend om de schuur te transformeren naar een twee-onder-een-kapwoning. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt geregeld dat er binnen het bouwvlak twee woning gebouwd mogen worden in plaats van één. Het college is akkoord gegaan met deze standpunten. Dit past binnen het beleid van de gemeenteraad om woningsplitsing onder voorwaarden mogelijk te maken.

Op 30 maart 2020 diende de initiatiefnemer een principeverzoek in voor het transformeren van de schuur in een twee-onder-een-kapwoning op het perceel van Buurtje 3 in Andijk. Op 12 januari 2021 heeft de Klankbordgroep Wabo op verzoek van het college een standpunt ingenomen over medewerking aan dit principeverzoek. Dit standpunt was positief. Op 16 maart 2021 heeft het college aangegeven bereid te zijn om medewerking te verlenen aan het principeverzoek.

Vervolgens heeft de initiatiefnemer op uitnodiging van het college een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Dit heeft de initiatiefnemer gedaan door een voorontwerpbestemmingsplan in te dienen. Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en besproken met de betrokken afdelingen.

De hieruit voortgekomen adviezen zijn door de initiatiefnemer verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is nu dus gereed. De volgende stap in de procedure is het ontwerp van het bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage leggen.

Natuurlijke afscheiding richting het kerkhof

Om de privacy van de bezoekers van het kerkhof in Andijk te waarborgen heeft de initiatiefnemer een voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Hierin staat dat er alleen in de twee-onder-één-kapwoning gewoond mag worden als de natuurlijke afscheiding richting het kerkhof is gerealiseerd.

In de formele procedure krijgen de inwoners de mogelijkheid om op het plan te reageren. Gelet op de omgeving en de geringe impact van het initiatief is de kans op eventuele zienswijzen klein.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds 22 april 2022 voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze tegen het ontwerp indienen. De bekendmaking van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Medemblikker Courant en bij de bekendmakingen op de gemeentelijke website. De omwonenden informeren wij per brief over de ontwikkeling en de procedure. De overlegpartners stellen wij in de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp.