Provincie laat Microsoft gewoon doorbouwen, ondanks dat er geen vergunning is

MIDDENMEER – Dat zegt de provincie in een reactie op vragen van de VVD in de Provinciale Staten naar aanleiding van de bouw van de hyperscale datacenter Microsoft in Middenmeer. De VVD vroeg o.a. of het klopt dat in deze zaak een bouwvergunning en stikstofvergunning vereist zijn en geen andere relevante vergunningen.

Nee, er is een omgevingsvergunning noodzakelijk voor de activiteiten ‘oprichten en in werking hebben van een inrichting’ (‘milieu’), ‘bouwen van een bouwwerk’ (‘bouw’) en ‘het gebruik in strijd met het bestemmingsplan’ (‘ro’). Daarnaast is een vergunning nodig ingevolge de Waterwet. Deze procedure loopt parallel met de procedure om de omgevingsvergunning. De beide ontwerpbeschikkingen hebben in 2022 ter inzage gelegen. Of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is, zal blijken uit de beoordeling van het recent ingediende Rapport Stikstofdepositie van Microsoft,’ zegt de provincie.

Maar ook op de vraag of het klopt dat de vergunningverlening stilligt omdat de stikstofvergunning voor de bouwfase niet verleend kan worden zegt de provincie dat de het vergunningsproces niet stilligt. “De veranderende jurisprudentie rondom de aanpak van stikstof zorgt ervoor dat de beoordeling van deze aanvraag – en soortgelijke aanvragen – langer duurt dan gebruikelijk. De publicatie van de definitieve vergunning is vertraagd door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2022. De Afdeling oordeelde dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt voor bouwprojecten. Hierdoor moeten bedrijven, waaronder Microsoft, rekening houden met de stikstofeffecten afkomstig van de gehele aanleg- en bouwfase. Microsoft heeft de benodigde stikstofberekeningen ingediend. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beoordeelt deze berekeningen nu.”

Voorkeursbehandeling

Volgens de provincie krijgt Microsoft ook geen voorkeursbehandeling en gelden er ook geen andere regels voor Microsoft. “De aanvraag wordt beoordeeld binnen de geldende wet- en regelgeving en beleidskaders,’ zegt de Provincie. Wel is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord nog bezig met de beoordeling van de stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase van het project. De provincie wacht op die beoordeling

Gewoon doorbouwen

De provincie heeft er dus ook geen problemen mee dat ondanks er nog geen vergunning is Microsoft gewoon kan starten met de bouwwerkzaamheden. In een reactie zegt de Provincie: “We gedogen alleen als er concreet zicht is op legalisatie (in dit geval het verlenen van de omgevingsvergunning). Door te starten met de bouwwerkzaamheden vooruitlopend op de omgevingsvergunning neemt Microsoft het risico op stillegging van de bouw of het niet in gebruik kunnen nemen van het gebouwde. De OD NZKG (bouw/milieu) en de OD NHN (natuur/stikstof) zien hier namens ons college op toe en zullen –indien noodzakelijk – handhavend optreden.”