Nadere regels subsidie duurzaamheid maatschappelijke organisaties Medemblik

gemeentehuis

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik, overwegende dat het verstrekken van subsidies voor activiteiten aan het voorgaande bijdragen; Gelet op Artikel 147 Gemeentewet Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht/artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Medemblik; Besluit vast te stellen de volgende Nadere regels:

Artikel 1. Definities

 • a. duurzaamheidssubsidie: subsidie in de vorm van een geldbedrag op grond van deze nadere regels;
 • b. hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas;
 • c. kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie;
 • d. maatschappelijke organisatie: een (formele of informele) vereniging, stichting of andere rechtspersoon, ingeschreven in de gemeente Medemblik met een maatschappelijk doel;
 • e. Nadere regels en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Nadere regels subsidie duurzaamheid maatschappelijke organisaties Medemblik 2023’;
 • f. Subsidieverstrekker: gemeente Medemblik;
 • g. ASV of Verordening: de Algemene Subsidieverordening Medemblik.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze Nadere regels zijn alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 genoemde doelstelling.

Subsidie kan worden aangevraagd door een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Medemblik.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Met deze Nadere regels wil de gemeente ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties om te verduurzamen. Daarmee wordt het brede maatschappelijke middenveld van Medemblik versterkt.

Artikel 4. Doelgroep

Een duurzaamheidssubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk gevestigd en actief in Medemblik, die bezig is met een maatschappelijk doel en een bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsambities.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Een duurzaamheidssubsidie kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

Artikel 6. Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

 • 1.Een duurzaamheidssubsidie kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.
 • 2.In aanvulling op artikel 5 tweede lid van de ASV verstrekt de aanvrager een offerte of overeenkomst voor de realisatie van het project.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.De overschrijding van het subsidieplafond wordt gelijkelijk en in verhouding tot de aangevraagde compensatie verminderd over de aanvragers.
 • 2.Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Voor de duurzaamheidssubsidie komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • 1.Kosten die eerder dan 8 weken na indiening zijn gemaakt. Een aanvraag dient 8 weken voorafgaand aan de start van de activiteit te zijn ingediend. Impliciet betekent dit dat de kosten pas vanaf 8 weken na indiening subsidiabel zijn;
 • 2.de BTW voor zover deze door de aanvrager kan worden teruggevorderd;
 • 3.kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te verwachten resultaten van de activiteit;
 • 4.kosten die gedekt worden door andere Rijks- en provinciale duurzaamheidssubsidies.

Artikel 9. Subsidiehoogte

 • 1.Een subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 20.000;
 • 2.subsidies lager dan € 2.000 worden niet verstrekt.

Artikel 10. Bij de aanvraag in te dienen stukken

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website.

 • 1.De aanvrager is eigenaar, pachter en/of huurder of gebruiker van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd ;
 • 2.het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager;
 • 3.het project wordt gerealiseerd in de gemeente Medemblik;
 • 4.de duurzaamheidssubsidie wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project;
 • 5.kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te verwachten resultaten van de activiteit;
 • 6.aantoonbaar wordt gemaakt in de subsidieaanvraag dat eerst alle mogelijke Rijks- en provinciale duurzaamheidssubsidies zijn aangevraagd.

Artikel 11. Subsidieplafond

Voor de subsidie als bedoeld in deze regeling geldt een subsidieplafond.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de verordening en/of het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 • 2.Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie duurzaamheid maatschappelijke organisaties Medemblik 2023.
 • 3.Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 23 mei 2023

De secretaris,

De burgemeester,

Loading