Medemblik verkoopt grond voor nieuwbouwwijk Molenblik

MEDEMBLIK – Gemeente Medemblik maakt bekend dat zij het perceel gemeentegrond; gelegen ten zuiden van de Schepenwijk te Medemblik, Kadastraal bekend als gemeente Medemblik sectie E, nummer 46, ter grootte van circa 44.220 m2 voornemens is te verkopen aan Zeeman B.V. en BPD. De grondverkoop voornoemd vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een nieuwbouwwijk Molenblik gelegen in de Gemeente Medemblik.

Motivatie

Binnen de gemeente Medemblik is er behoefte aan nieuwe woningen. De bouw van nieuwe woningen is mogelijk aan de rand van de gemeente Medemblik in een wijk die Molenblik zal heten. De Gemeente Medemblik is voornemens medewerking te verlenen aan het initiatief tot bouwen van extra woningen om op deze wijze te kunnen voorzien in de behoefte binnen de gemeente. De gemeentegrond voornoemd (sectie E. no 46 gemeente Medemblik ter grootte van circa 44.220 m2) grenst aan één zijde aan de grond in gezamenlijk eigendom van Zeeman Real Estate B.V. en BPD Ontwikkeling B.V., kadastraal bekend als gemeente Medemblik, sectie E, nummer 311 groot circa 17.40.75 hectare.

Bij ontwikkeling van de gemeentegrond is de grond van de ontwikkelaars nodig om de gemeentegrond te kunnen ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Andere mogelijkheden zijn niet mogelijk of niet wenselijk. Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer door de Schepenwijk is niet wenselijk omdat deze wijk nabij de aansluitingsmogelijkheid verkeerstechnisch maximaal belast is. Ontsluiting via de andere zijden wordt niet toegestaan in verband met verkeersveiligheid en beschikbare ruimte.

Nu de gemeentegrond bij de aanleg van woningen niet te ontsluiten is via gemeentegrond ligt het voor de hand om de gemeentegrond in eigendom over te dragen aan de ontwikkelaars wiens grondeigendom grenst aan de gemeentegrond om zo de gewenste woningbouw op de gemeentegrond mogelijk te maken. Door te bouwen op deze locatie kan worden aangesloten bij hetgeen is overeengekomen binnen de Regio en de gemeente Medemblik. Om bovenstaande redenen heeft de Gemeente Medemblik het voornemen de hier genoemde percelen gemeentegrond aan Zeeman Real Estate B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. te verkopen.

De gemeente beschouwt Ontwikkelaars voornoemd daarom als enige in aanmerking komende gegadigden voor de aankoop van het perceel gemeentegrond zoals hiervoor omschreven waarbij de bestemming zoals door de gemeenteraad bepaald zal worden gerealiseerd op de gemeente grond. Ontwikkelaars die reeds een grote grondpositie hebben in het plangebied kunnen hiervoor als enige zorg dragen. Hierdoor doet zich de uitzonderingssituatie voor op de regel dat de gemeente zich bij verkoop van een onroerende zaak aan het gelijkheidsbeginsel dient te houden en ook andere (potentiële) gegadigden moet laten meebieden nu bij voorbaat vast staat en redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking kwam voor de aankoop, te weten Ontwikkelaars.

De gemeente heeft per abuis verzuimd voorafgaand aan het aangaan van de anterieure overeenkomst met ontwikkelaars publicatie te doen van haar voornemen tot de grondverkoop aan ontwikkelaars. Dit gebrek wordt met de huidige publicatie hersteld.

Indien U wenst te reageren op deze bekendmaking van verkoop dan wordt u verzocht binnen 30 dagen na deze bekendmaking uw reactie aan ons kenbaar te maken. Als wij geen reactie ontvangen achten wij ons vrij de onderhavige verkoop voort te zetten. Indien u een reactie wenst te geven of vragen heeft over bovenstaande verkoop kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Esajas, via emailadres: myrtle.esajas@medemblik.nl waarna zij contact met u opneemt.

Lees ook: Kruising N239 Agriport kan niet veel meer verkeer verwerken, komst nieuwbouwwijk Molenblik nog onzeker.

Lees ook: Honderden nieuwbouw woningen in de planning binnen de gemeente Medemblik