Medemblik stapt in Project 1001 Hectare Kruidenrijk Grasland

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft zich verbonden aan projecten om de gemeente groener te maken. Dat wil zij bereiken via o.a. het participeren van de inwoners van de gemeente Medemblik in groenprojecten zoals wijktuinen maar ook door agrariërs te betrekken bij het project ‘1001 Hectare Kruidenrijk Grasland’

Foto: Project 1001 Hectare Kruidenrijk Grasland

Het project ‘1001 Hectare Kruidenrijk Grasland’ draait om melkveehouders die willen experimenteren met kruidenrijk grasland via een crowdfundingsactie financieel te ondersteunen. Dit is goed voor de koe maar ook voor het klimaat en de biodiversiteit.

1001ha helpt boeren met crowdfunding aan een flinke korting op kruidenrijk graszaad zodat ze laagdrempelig kunnen experimenteren. Dankzij gulle donaties van vele provincies, gemeenten, ministerie LNV, burgers en bedrijven, is er al voor ruim 4800 hectare verkocht aan in totaal bijna 1500 deelnemende melkveehouders. 77% van de boeren is enthousiast en wil verder met kruidenrijk, 97% van de deelnemers geeft aan dat de productie hetzelfde of beter is op hun kruidenrijke percelen. Iedere hectare kruidenrijk grasland bespaart bovendien 500 kg kunstmest en daarmee 1000 kg CO2.

Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In dit onderzoek werden percelen met productief kruidenrijk grasland vergeleken met blijvend grasland en extensief kruidenrijk grasland.

Enkele conclusies die de onderzoekers trekken:

 • De opbrengst en voederwaarde van productief kruidenrijk grasland is vergelijkbaar met of hoger dan blijvend grasland;
 • Productief kruidenrijk grasland maakt optimaal gebruik van natuurlijke stikstofbinding en haalt daarmee een hogere productie bij een lagere bemesting dan blijvend grasland. Hiermee kan worden bespaard op kunstmest;
 • In een droog jaar blijft de productie van productief kruidenrijk grasland beter op peil dan van blijvend grasland. Productief kruidenrijk grasland draagt hierdoor meer bij aan klimaatadaptatie;
 • Bovengrondse biodiversiteit is hoger in productief kruidenrijk grasland dan in blijvend grasland, maar verreweg het hoogst in extensief kruidenrijk grasland;
 • Productief kruidenrijk grasland heeft een meerwaarde als foerageerhabitat voor vogels ten opzichte van blijvend grasland voor een set van specifieke soorten, maar extensief kruidenrijk grasland is essentieel als broedhabitat voor graslandbroeders en niet vervangbaar door productief kruidenrijk grasland;
 • De bijdrage van productief kruidenrijk grasland aan biodiversiteit kan worden verbeterd door;
  • De maai- en weidefrequentie te verlagen (en mogelijk uitstellen van de eerste snede voor broedvogels), zodat meer organismen in staat zijn zich voort te planten.
  • Bodembewerking te beperken, omdat dit een negatief effect heeft op de bodemkwaliteit en het bodemleven.
 • Productief kruidenrijk grasland vormt een betere basis voor het behoud van biodiversiteit in het agrarisch gebied dan blijvend grasland, maar is geen alternatief voor extensief kruidenrijk grasland.

U kunt zelf al meedoen door te doneren of als u een melkveehouder bent zaaigoed te bestellen.

Het hele rapport leest u hieronder Synthese-Symposium-Kruidenrijk-Grasland-20240125