HHNK-subsidie voor waterbergende weg in Nibbixwoud 

NIBBIXWOUD – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan gemeente Medemblik € 100.000 subsidie verleend voor de aanleg van een waterbergend pakket onder de rijbaan van Het Ganker in Nibbixwoud. Dit is één van de acht projecten die HHNK subsidieert vanuit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 9 maart heeft HHNK-bestuurder Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Nederpelt van de gemeente Medemblik.

Samenwerken

Klazien Hartog: “Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Maar behalve ingrepen in het watersysteem moeten er ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen gedaan worden. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen, gemeentes en inwoners. Alleen door samen te werken kunnen we overlast vanwege weersextremen en dus maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor gemeentes om projecten uit te gaan voeren. De herinrichting van Het Ganker kan zo ook weer een voorbeeld zijn voor andere gemeentes.”

Waterbergend pakket

Harry Nederpelt: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor droge voeten van onze inwoners. Daarom willen we graag in 2050 helemaal klimaatbestendig zijn. Uit zowel theorie als de praktijk blijkt dat de kern van Nibbixwoud kwetsbaar is voor wateroverlast. Toen er plannen kwamen om Het Ganker opnieuw in te richten, is ook gelijk besloten om dit waterbergende pakket aan te leggen. Straks wordt hier het regenwater in de bodem opgeslagen en krijgt het geen kans om in de dorpskern Nibbixwoud overlast te veroorzaken. Zo helpt de subsidie van het HHNK ons en onze inwoners bij het voorkomen van wateroverlast.

Herinrichting Het Ganker

De maatregelen  bestaan uit het aanbrengen van een waterbergend pakket onder de rijbaan van Het Ganker, tussen de Sint Matthijsstraat en de Dorpsstraat. Daarnaast  wordt de aan- en afvoer van water van de sloot verbeterd door onder andere het vergroten van een buis. Ook worden er voorzieningen gemaakt voor af- en aanvoer van water naar en van het Ringslootje rond de Cunerakerk. De projectkosten voor klimaatadaptatie bedragen 502.000 euro, waarvan HHNK 100.000 euro bijdraagt vanuit de KAN-subsidie.