Drie potentiële locaties voor middelgrote huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik

MEDEMBLIK – Sinds het uitkomen van het Sweco rapport in 2022 waarin voorkeursgebieden zijn aangewezen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland, zijn er meerdere initiatieven bij de gemeente Medemblik binnengekomen. Inmiddels zijn er vier serieuze principeverzoeken door het college beoordeeld.

Het college ziet mogelijkheden in het verder onderzoeken van drie van deze locaties en legt deze voor aan de gemeenteraad. Van de 19 beschreven voorkeursgebieden uit het Sweco rapport bevinden zich acht locaties in Medemblik.

De vier binnengekomen principeverzoeken zijn aangeleverd door vier verschillende initiatiefnemers en bieden ieder ruimte aan max. 300 buitenlandse werknemers. Ze zijn ambtelijk getoetst aan het gemeentelijk beleid voor buitenlandse werknemers.

Hoewel twee van de vier locaties zich niet binnen de voorkeurlocaties bevinden, worden deze wel kansrijk bevonden.

Het college stelt de gemeenteraad voor om verder onderzoek te plegen naar drie van deze locaties:

1. Appelschenkbos (Zuidkant Hoornseweg /opgang Westfrisiaweg)

2. Benningbroek (Stationsbuurt)

3. Workinn (Grutteweide, Wervershoof)

Het college is van mening dat de vierde locatie, Westfriesland (Tussen AC de Graafweg/Nieuweweg Wognum/Benningbroek), afvalt omdat deze niet ruimtelijk inpasbaar is. Deze locatie doorkruist de karakteristieke lintbebouwing van Benningbroek, die zo kenmerkend is voor onze gemeente. Het vergroten en verbeteren van woon- en huisvestingsaanbod

Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daar niet geschikt, veilig of bestemd voor zijn. Door een alternatief te bieden, zullen er woningen vrijkomen op de reguliere woningmarkt en dat is weer gunstig voor woningzoekenden in de gemeente.

Wethouder Jeroen Broeders: “We hebben in de regio Westfriesland kaders gesteld om middelgrote huisvesting van buitenlandse werknemers te organiseren. Ik ben erg blij met de vele initiatieven die de gemeente Medemblik inmiddels heeft ontvangen van ondernemers. Met de initiatieven die nu voorliggen, komt het invullen van een belangrijk gezamenlijk doel dichterbij: het vergroten en verbeteren van het woon- en huisvestingsaanbod voor buitenlandse werknemers.”

Als de gemeenteraad op 30 november instemt met de drie principeverzoeken, zullen de verzoeken worden voorbereid voor behandeling door de klankbordgroep.

Daarna kan de formele procedure voor de vergunningverlening worden opgestart. Omwonenden van de verschillende locaties zullen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de verdere planvorming.