Column Tom Beerepoot (VVD): ‘Is dit onze perceptie van democratie ? Is dit bestuurskracht ?’

MEDEMBLIK – Binnen onze gemeente hebben wij een heldere procedure (met spreekmogelijkheden in eerste en tweede termijn en interruptiemogelijkheden) voor raadsvergaderingen. ‘Gisteren werd, tijdens de raadsvergadering, een “ordevoorstel” ingediend om (terwijl ik al had aangegeven dat ik het VVD – alternatief nader wilde toelichten) om de tweede termijn te schrappen. Dit voorstel werd door de voorzitter in stemming gebracht en de meerderheid stemde in met dit voorstel waardoor de minderheid het zwijgen opgelegd werd.

Is dit onze perceptie van democratie ? Is dit bestuurskracht ?

Tom Beerepoot

Hoewel de toelichting de stemverhoudingen niet gewijzigd zou hebben, wil ik het alternatief toch nog even toelichten.

Tom Beerepoot (VVD)

‘In de eerste termijn heb ik al aangegeven dat de VVD met een alternatieve oplossing zou komen. Dit alternatief zal u niet verbazen omdat wij hier continue op hameren. De VVD wil een taakstellende bezuiniging van 10% op het sociaal domein. Een 30% verhoging van de OZB zal ca. EUR 2.350.000 opleveren. 10% besparing op het sociaal domein levert ca. EUR 4.500.000, of te wel bijna het dubbele, op.

Is dit reëel en haalbaar ?

Wat ons betreft is dit inderdaad reëel en haalbaar en kunnen de volgende maatregelen doorgevoerd worden.

  1. Wij moeten onmiddellijk stoppen met de “open house”- systematiek.
  2. Het aantal aanbieders moet zeer fors terug gebracht worden.
  3. Het per 01-01-2022 invoeren van het woonplaatsbeginsel levert sowieso een forse besparing op.
  4. Hollands Kroon presteert aanzienlijk beter en hun werkwijze dient dan ook onderzocht te worden.
  5. De mogelijkheden tot het invoeren van een inkomenstoets en eigen bijdrage dienen onderzocht te worden ?

Leidt dit niet tot een verschraling van de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder ?

Door diverse opiniebladen en onderzoekcollectieven zijn de afgelopen jaren uitgebreide onderzoeken naar met name de jeugdzorg uitgevoerd.

De algemene conclusie luidde: “De uitvoering van de jeugdwet ontaardt in willekeur en chaos”. In 2019 werd er onder leiding van het NRC Handelsblad opnieuw een groot onderzoek verricht.

Er werden 3 problemen gesignaleerd.

  • Probleem 1:            Gemeenten hebben hun huishoudboekje niet op orde.
  • Probleem 2:            De markt voor jeugdzorgaanbieders is een jungle. Gemeenten werken massaal met het “Open House-model met een complete wildgroei als resultaat”. In een aantal jaren is het aantal aanbieders gestegen van 120 naar 6.000 aanbieders !
  • Probleem 3:            Kinderen zijn de dupe. Zij krijgen lang niet altijd de zorg de zij nodig hebben.

Laten wij niet denken dat dit in onze regio niet voorkomt en in deze verwijs ik naar de publicaties van deze week over Vila Maria in Hoorn waar zelfs Kamervragen over  gesteld zijn.

In maart 2021 verscheen er een rapport van Its Public. Daaruit bleek dat Medemblik tot de Gemeenten behoort die meer dan 45% op het sociaal domein toeleggen. Meer dan 250 gemeenten doen het beter dan Medemblik en Medemblik presteert 20% minder dan het gemiddelde.

Follow the Money heeft bij alle Gemeenten extra informatie opgevraagd en Medemblik behoorde tot de Gemeenten die weigerde om aan dit onderzoek mee te werken.

Tenslotte merk ik nog op dat 5 Utrechtse Gemeenten, net als wij in het Pact van West Friesland, samen werken. Zij werken daarbij met bijna 150 verschillende aanbieders. De wildgroei leidt tot onvoldoende toezicht en gebrek aan samenwerking.  Volgens hoogleraar Openbare Financiën Harry Verbon is dit een vorm van falen.

Resumerend komt de VVD tot de conclusie dat het Sociaal Domein veel efficiënter georganiseerd moet worden waardoor de zorg verbetert en forse besparingen gerealiseerd kunnen worden. Er is dus een alternatief voor de 30% OZB – verhoging van de coalitie!

Om, in dit dossier, met de woorden van professor Verbon te spreken:

De coalitie faalt;

De VVD baalt en de burger betaalt.’