Besluit hogere waarde Wet geluidhinder acht appartementen aan Onderdijk 115 Onderdijk

ONDERDIJK – Burgemeester en wethouders zijn van plan een hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor: Een woongebouw met acht appartementen aan Onderdijk 115 A t/m H te Wervershoof. De geluidsbelasting overschrijdt (voor wat betreft de Zeedijk) de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel. Dit is uit akoestisch onderzoek gebleken. Daarom moet een hogere grenswaarde van 55 decibel worden vastgesteld. Dit staat in de Wet geluidhinder.

U kunt het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 1 december 2023 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder met zaaknummer Z2023-00000367”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.