Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren vakantiepark Opperdoes

OPPERDOES – De gemeente heeft op 6 april 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001583 voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een vakantiepark, waaronder het bouwen van 86 recreatiewoningen, het aanleggen van wegen, het uitvoeren van werkzaamheden (waaronder het graven van waterlopen) en het aanleggen van parkeerplaatsen nabij locatie Oosteinde nabij 12-1 t/m 12-30 in Opperdoes. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen
  • Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  • Het aanleggen van een weg

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 6 april 2023).

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.