Share

Aanpassen polderkruisingen Grootslag gaat zeker 400.000 euro kosten

ANDIJK/WERVERSHOOF – In het in opdracht van HHNK uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek naar de beide kruisingen in het Grootslag van 2 november 2021 wordt de totale investering geraamd op € 1.000.000. Mogelijk kan de benodigde investering beperkt worden tot € 400.000, als minder kostbare maatregelen ook een voldoende positieve effect hebben op de verkeersveiligheid.

Gelet op de aard van de maatregelen wordt ingeschat, dat deze in aanmerking komen voor een brede doeluitkering Verkeer en Vervoer van de provincie (BDU) en mogelijk ook voor een Rijkssubsidie. Hiermee zou 50 tot 80% van de geraamde totale investering gedekt zijn. HHNK heeft de intentie om op voorhand aan de uit te voeren maatregelen € 100.000 bij te dragen, op voorwaarde dat hierover in 2022 overeenstemming bereikt kan worden. HHNK kan alleen nog in 2022 uitgaven aan de wegen die worden overgedragen verantwoorden. Deze intentie moet nog bestuurlijk door HHNK wordt afgestemd.

Met een bijdrage van € 100.000 van HHNK en € 100.000 van de gemeente kan op 50%/50% basis dus een forse stap gemaakt worden in het verkeersveiliger maken van het Grootslag rekening houdend met subsidie van provincie/rijk.

Verkeersveiligheid

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “De algemene verkeersveiligheid komt uitgebreid aan de orde in het vernieuwde Gemeentelijke Verkeers-en Vervoerplan (GVVP), welke geagendeerd is voor de gemeenteraad van 22 december 2022. Daarmee is inzichtelijk waar ongelukken plaats vinden en waar mensen onveiligheid er varen. De prioriteitstelling van de aanpak van de verkeersveiligheid is er dan nog niet. Niet voor onze eigen wegen, maar ook niet die van HHNK. Na uw besluitvorming over het GVVP worden de gewenste verkeersmaatregelen geprioriteerd.

Dan is ook pas inzichtelijk te maken welke kosten aan de maatregelen zijn verbonden. Deze consequenties van het GVVP worden te zijner tijd aan uw raad voorgelegd. Verder maakt HHNK jaarlijks voor het hele wegareaal een analyse van de verkeersongevallen. De analyse is mede gebaseerd op gegevens van de politie en verzekeraars. De analyse verwerkt HHNK vervolgens in de onderhoudsprogramma’s.

De meest recente analyse dateert van 27 oktober 2021 en betreft het jaar 2022 Hierin worden voor Medemblik de volgende wegen en kruispunten als ‘onveilig’ aangemerkt:

  • Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg: wordt meegenomen in het lopende onderzoek naar het Grootslag;
  • Driehuizen-Veenakkers: wordt meegenomen in het lopende onderzoek naar het Grootslag; Oostdijk: deze weg is door HHNK besproken met de politie. Het betreft veel ongevallen op parkeerplaatsen en campings. Dit vertekent het beeld. Fysieke maatregelen zijn vooralsnog niet nodig.

Daarnaast houdt HHNK zich aan de verplichting om het onderhoud aan de wegen op orde te krijgen, zoals vastgelegd in de Bijlage 8 van de overeenkomst van 22 november 2021. De in die bijlage genoemde tekortkomingen zijn in de loop van het jaar op basis van eigen waarnemingen van de gemeente nog uitgebreid. Zo heeft HHNK toegezegd om ook de staat van fietspad Dijkweg in Andijk te verbeteren.

Voor de financiering van de uitvoering van de maatregelen voor de beide kruisingen in het Grootslag wordt voor een groot deel vooruitgelopen op de toekenning van een BDU-subsidie. Dit is uiteraard een risico: zowel financieel, als wat betreft de planning van de uitvoering. Eerder dan in de loop van 2023 is er geen zekerheid over de toekenning en mogelijk wordt de uitkering pas in latere jaren toegekend. Op voorhand wordt de aanvraag echter kansrijk geacht. Dit wordt in december van dit jaar nog getoetst bij de provincie. HHNK ondersteunt de gemeente hierbij.

Totaal aantal keren gelezen: 65 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen