Aanpak mensenhandel West-Friesland

WEST-FRIESLAND – In het Regeerakkoord 2020 is afgesproken om de aanpak van mensenhandel te intensiveren. Deze intensivering is vormgegeven met het interdepartementale programma Samen tegen mensenhandel. Uit het Kamerstuk ‘Kader voor de aanpak van Mensenhandel door gemeenten’ van feb 2021 blijkt dat momenteel nog te veel slachtoffers geen hulp krijgen en daders nog te veel hun gang kunnen gaan. Naar schatting detecteert Nederland momenteel slechts een negende van de slachtoffers. Gemeenten hebben volgens het Kamerstuk een belangrijke rol in de aanpak van mensenhandel. Deze taak ligt voornamelijk op het zijn van de ogen en oren bij signalen van mensenhandel.

Als gevolg van het Regeerakkoord 2020 is de aanpak van mensenhandel door gemeenten als een van de vier landelijke beleidsdoelstellingen opgenomen in de Veiligheidsagenda 2019-2022. Concreet betekent dit dat iedere gemeente in 2022 een duidelijke aanpak mensenhandel moet hebben welke is geborgd in gemeentelijk beleid. Dit staat tevens in het programma Samen tegen Mensenhandel en is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11), waaraan gemeenten zich hebben verbonden.

Beleidsplan

De gemeenten in de regio West-Friesland werken samen aan het tegengaan van mensenhandel. Het beleidsplan beschrijft de aanpak van mensenhandel vanuit het gemeentelijke perspectief. Het adequaat aanpakken van mensenhandel vraagt om een integrale aanpak. Op deze wijze wordt tevens gepoogd om het waterbedeffect tegen te gaan. In dit beleidsplan kunt u lezen wie onze ketenpartners op dit beleidsterrein zijn en met welke ketenpartners we afspraken maken om te komen tot een integrale lokale en regionale aanpak.

In dit beleidsplan komen de navolgende aspecten aan de orde:

 • De verschillende verschijningsvormen en het begrip mensenhandel;
 • ■De verantwoordelijkheid van de gemeenten op het gebied van mensenhandel;
 • ■De signalering van mensenhandel;
 • ■De samenwerking met ketenpartners en de verschillende rollen in de samenwerking;
 • ■De opvang van en de nazorg van de slachtoffers van mensenhandel.

Ambitie mensenhandel regio West-Friesland

De ambitie van de Westfriese gemeenten in relatie tot de aanpak van mensenhandel is als volgt geformuleerd:

“De Westfriese gemeenten voldoen aan het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel en streven naar het voorkomen, bestrijden en het beschermen van de slachtoffers van mensenhandel”.

Doelstellingen ambitie mensenhandel regio West-Friesland

De navolgende doelstellingen hangen samen met de geformuleerde ambitie:

 • De gemeenten hebben een beleidsmatige basis voor de aanpak van mensenhandel;
 • De gemeenten hebben allen een aandachtsfunctionaris aangesteld welke als aanspreekpunt fungeert voor de aanpak van mensenhandel;
 • De gemeenten hebben een (intern) meldpunt waar de signalen van mensenhandel gemeld kunnen worden;
 • De gemeenten investeren organisatiebreed in het vergroten van kennis en het signaleren van mensenhandel;
 • De gemeenten hebben een duidelijk beeld welke partijen een rol spelen bij de aanpak van mensenhandel;
 • De gemeenten nemen allen haar verantwoordelijkheid voor de zorg en opvang van de slachtoffers van mensenhandel.

Als de Westfriese gemeenten voldoen aan het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel kunnen daarna – indien wenselijk – vervolgstappen worden gerealiseerd. Deze vervolgstappen worden middels een evaluatie na twee jaar geformuleerd.d