WW-uitkeringen 2021 met bijna 36% gedaald

WEST-FRIESLAND- Ondanks corona en de coronamaatregelen zag UWV het aantal WW-uitkeringen in 2021 fors dalen. Landelijk nam het aantal uitkeringen met 32,9% af. In de regio’s in Noordelijk Noord-Hollandse regio’s was de daling zelfs sterker. Vooral in Zaanstreek-Waterland daalde het aantal WW-uitkeringen, met 37,4%, sterk. Maar ook in de andere regio’s verstrekte UWV eind december ruim een derde minder WWuitkeringen dan eind 2020. Zo daalde de WW in Noord-Holland Noord met 35,8% en in Zuid-Kennemerland en IJmond met 34,5%. De forse WW-afname in 2021 volgde op een jaar waarin de WW juist sterk toenam. Inmiddels is het aantal WW-uitkeringen landelijk gedaald tot ruim onder het niveau van februari 2020.
In Noordelijk Noord-Holland zag UWV het aantal WW-uitkeringen ook in de laatste maand van december dalen. Deze daling wijkt af van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3%. NoordHolland Noord zag een kleine daling van 0,4% (naar 6.383 WW-uitkeringen). In Zuid-Kennemerland en IJmond (-2,9% naar 4.366) en Zaanstreek-Waterland (-3,3%, naar 3.637) was de daling aanzienlijk groter. Vooral in de sectoren bouw en industrie en in de sector detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk.
Vraag naar personeel in klimaatbanen
Zoals voor veel banen geldt, is er ook veel vraag naar personeel voor banen die met de energietransitie te maken hebben. Nederland staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot te verminderen. Specifiek voor deze subsector heeft UWV deze week de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving uitgebracht. Deze subsector richt zich vooral op de aanpassingen die gedaan moeten worden bij nieuwbouw maar ook bij de verduurzaming van bestaande gebouwen en huizen. Het betreft hier functies in de bouw, de installatietechniek en de elektrotechniek, maar ook functies als energieprestatieadviseurs en adviseurs verduurzaming vastgoed/woningen. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar personeel alleen maar zal toenemen. In Noordelijk Noord-Holland staan bijna 3.000 vacatures open die aan klimaatbanen in de gebouwde omgeving kunnen worden toegeschreven. De toekomstperspectieven voor jongeren en voor zij-instromers in deze functies zijn dan ook gunstig.