Wet bodembescherming (Besluit Uniforme Saneringen) Bagijnhof 12 e.o. te Medemblik

MEDEMBLIK – Deze kennisgeving heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen, kan worden gerealiseerd. Deze sanering wordt op één perceel uitgevoerd en heeft daarom geen gevolgen voor eventuele andere belanghebbenden. Woont of werkt u in de buurt van de locatie van deze bodemsanering, dan kan het voor u van belang zijn deze advertentie te lezen

Melding

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op 4 augustus 2023 van VodafoneZiggo een melding ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen, die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. De bodemsanering betreft de locatie Bagijnhof 12 e.o. te Medemblik.

Deze kennisgeving is nog geen uitspraak over de geldigheid van de melding. Binnen vier weken na ontvangst van de melding informeren wij de melder schriftelijk wanneer de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb.

De sanering mag na 5 weken van de ontvangst van deze melding worden uitgevoerd. Voor nadere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tel.: 088-102 13 00.

Geen bezwaar

Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen is het niet mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen tegen de ingediende melding, omdat geen sprake is van een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Loading