Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Wings of Change aan Schoolweg 4 in Andijk

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

  • 1.Het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van de opvang van roofvogels en daarmee samenhangend educatie over en dagbesteding ten behoeve van de opvang van roofvogels en tevens het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van een paardrijbak aan de Schoolweg 4 in Andijk. 

De raad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van de (ontwerp) omgevingsvergunning op 29 september 2022.

De ontwerpvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning is een zienswijze ingediend. De definitieve omgevingsvergunning is niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

U kunt op afspraak bij de gemeente Medemblik (team Omgevingszaken) de stukken inzien tijdens de beroepstermijn van 6 weken. U kunt de locatie van het perceel raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0420.OMGSCHOOLWEG4AND-VA01.

De beroepstermijn begint op vrijdag 3 maart 2023 en duurt 6 weken.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door: – een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend; – een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: – de naam en het adres van de indiener; – de dagtekening; – een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat; – de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op Externe link: www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.