Verkoop gemeentegrond Ganker 3a te Nibbixwoud, komt nieuwe Albert Heijn

NIBBIXWOUD – Gemeente Medemblik maakt bekend dat zij de percelen gemeentegrond; plaatselijk bekend als Ganker 3a te Nibbixwoud, kadastraal bekend als gemeente Wognum sectie H, nummers 2006, 2007 en 2008, groot respectievelijk 4.238 m2, 150 m2 en 62 m2, in totaal 4.450 m2, heeft verkocht aan Hulst Albert Heijn B.V. waarna Hulst Vastgoed B.V. als koper is aangewezen.

De grondverkoop voornoemd vond plaats ten behoeve van de verplaatsing en uitbreiding van de bestaande supermarkt.

Motivatie

Voor de huidige supermarkt gelegen aan de Ganker 44 in Nibbixwoud bestaat de noodzaak tot uitbreiding. Deze uitbreiding is niet mogelijk aan de Ganker 44 vanwege ruimtegebrek om welke reden de supermarkt verplaatst moet worden. De Gemeente Medemblik heeft medewerking verleend aan deze noodzaak tot uitbreiding en verplaatsing van de supermarkt om het voorzieningenniveau voor Nibbixwoud te handhaven en te verbeteren. Zodat aangesloten kan worden bij hetgeen wat overeengekomen is in Detailhandelsvisie gemeente Medemblik 2018-2023[1].

Een optimale binding van de inwoners van Medemblik aan het dagelijkse winkelaanbod in de gemeente is een belangrijk uitgangspunt. Een aantal kleine kernen waaronder Nibbixwoud heeft de beschikking over een kleinschalige supermarkt. Voor de leefbaarheid is het behoud van deze voorzieningen van belang mede gelet op de vergrijzing en daardoor mogelijk een verminderde mobiliteit van de inwoners. Nadrukkelijk is dit opgenomen in hoofdstuk 5.2 van de Detailhandelsvisie gemeente Medemblik 2018-2023.

Om deze reden heeft de Gemeente Medemblik het perceel gemeentegrond gelegen aan de Ganker 3a te Nibbixwoud aan Hulst Vastgoed B.V. verkocht.

Distributief planologisch is er geen ruimte om naast de bestaande supermarkt nog een tweede supermarkt in de kern Nibbixwoud toe te staan. De gemeente beschouwt Hulst Vastgoed B.V. daarom als enige in aanmerking komende gegadigde voor de aankoop van het perceel gemeentegrond zoals hiervoor omschreven waarbij de bestemming van de huidige supermarkt zal worden overgeheveld naar dat perceel. Hulst Vastgoed kan hiervoor als enige zorg dragen.

Hierdoor doet zich de uitzonderingssituatie voor op de regel dat de gemeente zich bij verkoop van een onroerende zaak aan het gelijkheidsbeginsel dient te houden en ook andere (potentiële) gegadigden moet laten meebieden nu bij voorbaat vast stond en redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking kwam voor de aankoop, te weten Hulst Albert Heijn B.V., althans Hulst Vastgoed B.V. De gemeente heeft per abuis verzuimd voorafgaand aan de grondverkoop aan Hulst Vastgoed B.V. publicatie te doen van deze verkoop. Dit gebrek wordt met de huidige publicatie hersteld.

Indien U wenst te reageren op deze bekendmaking van verkoop dan wordt u verzocht binnen 30 dagen na deze bekendmaking uw reactie aan ons kenbaar te maken. Indien u een reactie wenst te geven of vragen heeft over bovenstaande verkoop kunt u contact opnemen met mevrouw K.L. van der Wal, via emailadres: kim.vanderwal@medemblik.nl