Subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen woningen juli 2022’

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Medemblik; gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1, artikel 3 en artikel 4 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

Overwegende: Dat de Minister van Binnenlandse Zaken op 5 februari 2021 een specifieke uitkering op basis van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) aan de gemeente Medemblik heeft toegekend;

Overwegende dat de einddatum van de specifieke uitkering is verlengd tot en met 31 december 2022;

Besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a. Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de Huurder of Eigenaar-bewoner vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;
 • b. Huurder: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens huurder is van de Bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.
 • c. Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.
 • d. Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen.
 • e. Gemeente: de gemeente Medemblik.
 • f. Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. De Maatregelenlijst Subsidie is opgenomen in Bijlage 1 van dit document.
 • g. Subsidieregeling en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen’;
 • h. Verordening: Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik
 • i. Waardeboncode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het College van Burgemeester en Wethouders stimuleren dat huurders en eigenaar-bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, aan of op een Bestaande huur- of koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Medemblik.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die bewoner is van een Bestaande huur- of koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Medemblik.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1.De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
 • 2.Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
 • 3.De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.
 • 4.De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de Bestaande woning van de aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per woning.
 • 2.Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.
 • 3.De subsidie, als bedoeld in deze Subsidieregeling, bedraagt maximaal € 70,- inclusief BTW per bestaande woning.
 • 4.Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is € 40,- inclusief BTW.
 • 5.De subsidie kan slechts eenmalig aangevraagd worden per bestaande woning.

Art. 7. Aanvragen subsidie

 • 1.Een subsidieaanvraag kan op twee manieren worden ingediend:
  • a.Door de inzet van een Waardebon in de webshop via www.winstuitjewoning.nl/medemblik, waarbij de aanvrager energiebesparende maatregelen direct in de webshop bestelt tot een maximumbedrag van € 70,-.
  • b.Een aanvraag voor maximaal € 70,- cashback op aangeschafte energiebesparende maatregelen bij een (lokaal) bedrijf naar keuze. De aanvraag is daarbij tegelijkertijd een verzoek tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie, inclusief verantwoording over de uitgevoerde maatregelen.
 • 2.Voor de aanvraag als genoemd in artikel 1 lid a wordt gebruik gemaakt van het formulier via winstuitjewoning.nl/medemblik.
 • 3.De volledige aanvraag als bedoeld in artikel 7 lid a bevat ten minste:
  • a.de eenmalig te gebruiken waardeboncode;
  • b.de adresgegevens van de Bestaande woning van Huurder of Eigenaar-bewoner waar de gebruikte waardeboncode betrekking op heeft;
  • c.het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam van de Huurder of Eigenaar-bewoner;
 • 4.Voor de aanvraag als genoemd in artikel 1 lid b, dient de aanvraag bovendien te bevatten:
  • a.een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie
  • b.de datum of data van aanschaf
  • c.bankgegevens van de aanvrager
  • d.enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en of diensten inclusief het totale subsidiebedrag waar de aanvrager recht op heeft;
  • e.een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie;
  • f.eventuele overige bewijsstukken

Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan Winst uit je woning voor controle van de ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1.Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.
 • 2.Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2022 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente Medemblik.
 • 3.Aanvragen die na 31 december 2022 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een Subsidieplafond van € 163.380,-. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.
 • 2.Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:
  • a.€ 105.000,- voor Huurders
  • b.€ 58.380,- voor Eigenaar-Bewoners
 • 3.Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag – voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.
 • 4.Het subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op Externe link: www.winstuitjewoning.nl/medemblik. Dit wordt voor de Huurders en voor Eigenaar-Bewoners apart weergegeven.
 • 5.Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in artikel 8.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.Er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld binnen deze regeling;
 • b.Inwoner reeds gebruik heeft gemaakt van de RRE regeling;
 • c.De duurzaamheidsmaatregelen zijn aangekocht voor 1 januari 2022;
 • d.Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;
 • e.Het in artikel 9 genoemde subsidieplafond voor Huurders of voor Eigenaar-Bewoners is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de verplichtingen genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.
 • b.De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door Huurder of Eigenaar-bewoner zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college en/of de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1.Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.
 • 2.De door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.
 • 3.De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1.Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 3 weken na vaststelling.
 • 2.Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Intrekken huidige subsidieregeling

De subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen woningen 1 maart 2022’ vastgesteld bij besluit van 1 maart 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 17. Overgangsbepaling

De subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen woningen’, vastgesteld bij besluit van 23 november 2021, en de subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen woningen 1 maart 2022’ blijven van kracht voor aanvragen ingekomen voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1.Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 19. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen woningen juli 2022’.

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 5 juli 2022.

Het college van burgemeester en wethouders.

A. Griekspoor,

Gemeentesecretaris

F. Streng,

Burgemeester

Bijlage 1. Maatregelenlijst Subsidie

Productsoort/productcategorie Toelichting
Tochtstrips (alu / pvc)Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
BrievenbusborstelWat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Tochtborstel onder de buitendeurenWat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Tochtband (foam / rubber)Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Deurdranger en deurverenDichte deuren in huis voorkomen warmteverlies
LedlampenMet uitzondering van niet functionele ledlampen, zoals speciale sfeerverlichting. Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.
LED-armaturen met een geïntegreerde LED lampArmaturen worden allen geaccepteerd indien de lichtbron geïntegreerd is, en het armatuur voorzien is van een energielabel. Armaturen zonder label worden niet geaccepteerd.
DimmersKoop je (dimbare) ledlampen om je halogeenlampen te vervangen, dan is het soms ook nodig om de dimmer te vervangen.
RadiatorfolieRadiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten. Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.
Leidingisolatie voor cv-leidingen.Gebruik leidingisolatie om cv-leidingen in onverwarmde ruimtes te isoleren. In verwarmde ruimtes is dit niet nodig, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voormkomen.
RadiatorventilatorMet een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator klikt.
Slimme thermostaatMet een slimme thermostaat begin je direct met besparen. Wil jij een slimme thermostaat waarbij je het meeste rendement behaald? Kies dan voor een thermostaat met: Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen. Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter. Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is. Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.
Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)Bespaart warm water, dus energie.
Waterbesparende douchekop met KIWA keurmerk.Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek). Kijk of één van deze dingen op de doos staat: KIWA keurmerk Laag Verbruik, of Eco-option: Indien u de doucheslang apart aanschaft wordt deze niet vergoed.
DouchetimersBespaar op gas door je gedrag aan te passen. We douchen enorm vaak, en als je de tijd onder douche verkort, bespaar je direct. Schaf daarom naast je besparende douchekop een timer aan en vergoot je aandeel in besparing.
Energieverbruiksmanagers en energiedisplaysLeest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik. Door regelmatig jouw energieverbuik te bekijken krijg je inzicht in jouw dagelijks verbruik. Meten is weten, gebruik de informatie om jouw gedrag aan te passen en je zult zien dat je direct begint met besparen. 
BespaarstekkersSoms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten, of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker plaatsen tussen het apparaat en het stopcontact. Kies een bespaarstekker die automatisch de apparaten uitzet of gebruik de bespaarstekker om jouw gedrag aan te passen en vaker de uitknop van de stekker te gebruiken voor apparaten(/apparaatgroepen). Dit heeft vooral zin bij oudere apparaten. De EU heeft regels gemaakt voor hoeveel energie een apparaat mag verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door die regels hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer. Maar oudere apparaten kunnen nog wel een flink sluipverbruik hebben, omdat de regels toen nog niet golden.