Nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2022′

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Medemblik; gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1, artikel 3 en artikel 4 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik; Overwegende dat het gewenst is om inwoners ook dit jaar een stimulans te bieden om hun woning van het aardgas af te sluiten, in afwachting van de gemeentebrede en gebiedsgerichte acties die vanuit de Transitievisie Warmte ontwikkeld worden;

Overwegende dat het gewenst is om de subsidie voor het komen tot een aardgasvrije woning te verlengen tot en met 31 december 2022;

Overwegende dat een verhoging van het subsidieplafond gewenst is;

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1-Nadere regels: de nadere regels “Bestaande woningen van het aardgas af 2022” zijn vastgestelde gemeentelijke regels met algemeen verbindende rechtsregels;
 • 2-Aanvrager: een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning of een rechtspersoon zijnde het bestuur/bestuurder van een Vereniging van Eigenaren(VvE);
 • 3-Aardgasvrije woning: een bestaande woning, gebouwd vóór 1 juli 2018, waar de aardgasaansluiting verwijderd is;
 • 4-Algemene Subsidieverordening (ASV): Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;
 • 5-College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;
 • 6-Woning: een bestaande woning in particulier eigendom als bedoeld in artikel 7:234 BW, bestemd voor permanente bewoning die niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd;
 • 7-Complex: meerdere woningen in particulier eigendom in hetzelfde gebouw, bestemd voor permanente bewoning die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. De woningen zijn aangesloten op een gezamenlijk netwerk waarmee de woningen worden voorzien van aardgas;
 • 8-Afsluiting: het door de netbeheerder (laten) verwijderen of afsluiten van de (hoofd) aardgasaansluiting waardoor de woning geen langer gebruik kan maken van aardgas;
 • 9-Voorzieningen: gebouwgebonden voorzieningen die aan bepaalde eisen moeten voldoen en bijdragen aan het totaal van te nemen maatregelen die leiden tot het afsluiten van de aardgasaansluiting van de woning;
 • 10-VvE: Een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren waar onder het onderhoud van het gebouw.

Artikel 2 Doel en uitgangspunten subsidie

Het college kan subsidie verstrekken voor ondersteuning in de kosten van uitgevoerde maatregelen en voorzieningen van particuliere woningeigenaren en VvE’s voor de transitie naar aardgasvrij wonen. De verwarming van de woning en de warmwater- en voedselbereiding dient te gebeuren met behulp van een duurzaam alternatief in plaats van met aardgas.

Artikel 3 Doelgroep

De aanvrager als bedoeld in artikel 1 tweede lid van deze nadere regels kan subsidie aanvragen voor een woning of een VvE.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 68.000,–.

Artikel 5 Maatregelen, voorzieningen en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidiabele activiteiten:

 • 1-Het college kan een éénmalige subsidie verlenen voor het treffen van fysiek gebouwgebonden maatregelen aan een woning die nog niet aardgasvrij is met als doel deze om te vormen naar een volledig aardgasvrije woning.
 • 2-Het college kan een éénmalige subsidie verlenen voor het treffen van fysiek gebouwgebonden maatregelen aan een VvE waarvan de woningen niet aardgasvrij zijn met als doel deze om te vormen naar een volledig aardgasvrij complex.

Artikel 6 Maatregelen, voorzieningen en activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De onderstaande activiteiten:

 • 1-zelf verrichte arbeid;
 • 2-aanschaf en installatie van biomassaketels, hout- of pelletkachels, allesbranders;
 • 3-aanschaf en installatie van verwarmingstoestellen op fossiele brandstoffen zoals kolen, olie, propaan- of butaangas. Toepassing van duurzaam gewonnen waterstofgas is wel toegestaan;
 • 4-aanschaf van installaties voor het opwekken van elektriciteit zoals zonnepanelen, brandstofcellen, generatoren en aggregaten op fossiele brandstoffen waaronder kolen, olie, propaan- of butaangas. Toepassing van duurzaam gewonnen waterstofgas is wel als brandstof voor opwekking van elektriciteit toegestaan;
 • 5-het aanbrengen van dak-, vloer-, – en spouwmuurisolatie;
 • 6-activiteiten en/of kosten die naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze nadere regels zoals gesteld in artikel 2 worden niet meegenomen bij het vaststellen van de subsidiabele kosten.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 • 1-Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 5 eerste lid bedraagt de subsidie:  
  • a-100% van de werkelijke kosten tot een maximum van € 4.000, – per woning.
  • b-Het maximum bedrag van € 4.000, – per woning is inclusief:
   • i-100% van de werkelijke kosten voor het afsluiten van de aardgasleiding, tot maximaal € 1.000, – inclusief BTW, indien de netbeheerder deze kosten in rekening brengt bij de bewoner die de aardgasleiding afsluit.
   • ii-50% van de werkelijke kosten van maatregelen voor gasloos koken tot een maximum van €750.
 • 2-Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 5 tweede lid bedraagt de subsidie:
  • a-100% van de werkelijke kosten tot een maximum van € 2.000, – per appartement.
  • b-Het maximum bedrag van € 2.000, – per appartement is inclusief 50% van de werkelijke kosten van maatregelen voor gasloos koken tot een maximum van €750.
  • c-100% van de werkelijke kosten voor het afsluiten van de hoofdgasleiding van het complex tot maximaal € 1.500, – inclusief BTW, indien de netbeheerder deze kosten in rekening brengt bij de VvE.

Artikel 8 subsidiecriteria algemeen

 • 1-Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen van de aannemer en/of installateur en een verklaring van de netbeheerder is aangetoond dat de woning is afgesloten van de aardgasleiding en kan voorzien in de opwekking van warmte en warm tapwater;
 • 2-De subsidie wordt eenmalig verstrekt per woning of appartement;
 • 3-Als de aanvrager voor dezelfde voorziening of maatregel ook in aanmerking komt voor een andere subsidie, wordt de hoogte van de subsidie zodanig vastgesteld dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke totale kosten.

Artikel 9 Procedure voor het indienen en behandelen van een aanvraag

Subsidie voor activiteiten als genoemd in artikel 5 kan uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren van een of meerdere bestaande woningen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Medemblik, dan wel een Vereniging van Eigenaren (VvE).

 • 1-In overeenstemming met artikel 5, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt de aanvraag schriftelijk of digitaal ingediend met behulp van een aanvraagformulier;
 • 2-In afwijking van artikel 5, tweede en derde lid, van de ASV, stuurt de aanvrager bij de subsidieaanvraag mee:
  • a-de offerte(s) met een overzicht van de te nemen maatregelen in de woning voor de overgang naar aardgasvrij;
  • b-de facturen en betaalbewijzen (bankafschrift) van de subsidiabele kosten, aansluitend bij de offerte(s), opgemaakt na de inwerkingtreding van deze regeling;
  • c-een bewijs van de netbeheerder dat de woning van het aardgas is afgesloten, opgemaakt na de inwerkingtreding van deze regeling. Als de aanvraag bij de netbeheerder in 2022 is gedaan en de uitvoering pas in 2023 kon plaatsvinden door vertraging aan de kant van de netbeheerder, dan moet een bewijs hiervan worden toegevoegd zolang dit plaatsvindt binnen de termijn genoemd in artikel 16 lid 1.
  • d-een opgave van andere aangevraagde (of nog aan te vragen) of ontvangen subsidies ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 • 3-Aanvragen dienen uiterlijk vóór 1 januari 2023 te zijn ontvangen. Aanvragers hebben tot maart 2023 de tijd om de aanvraag te complementeren;
 • 4-De subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen onder voorwaarde dat de aanvraag voldoet aan de eisen uit deze nadere regels;
 • 5-Het college neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag, maar uiterlijk binnen 6 weken een besluit op de aanvraag;
 • 6-Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de dag waarop de aanvraag compleet is gemaakt;
 • 7-Als bij het toekennen van een aanvraag het subsidieplafond wordt bereikt, wordt aan die aanvraag maximaal het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is zodat het subsidieplafond niet wordt overschreden;
 • 8-Als subsidieaanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden wordt per loting beslist. Als de subsidieaanvragen beide digitaal worden ingediend, beslist de tijd van ontvangst van de digitale aanvraag.

Artikel 10 Subsidievaststelling

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen 8 weken nadat de in artikel 9 lid 1 en 2 bedoelde stukken zijn ingediend en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik wordt de subsidie geweigerd indien:

 • 1-de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder lid 1 en 2 van deze nadere regels hebben plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de regeling (1 januari 2022);
 • 2-de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder lid 1 en 2 van deze nadere regels niet hebben geleid tot het daadwerkelijk afsluiten van het aardgas.
 • 3-het in artikel 4 genoemde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 12 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1-De aanvrager zal de verwijdering van de gasaansluiting van de woning in stand houden.
 • 2-Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op verzoek van de gemeente in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde maatregelen en voorzieningen ter plaatse te inspecteren.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 14 Intrekken nadere regels

De nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2022′, vastgesteld bij besluit van college en burgemeester d.d. 22 maart 2022 worden ingetrokken.

Artikel 15 Hardheidsclausule

 • 1-Het college van B&W van de gemeente Medemblik kan in uitzonderlijke gevallen van deze nadere regels afwijken, als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven;
 • 2-Voor gevallen, waarin deze nadere regels niet voorziet, beslist het college van B&W van de gemeente Medemblik op basis van een advies van de voor dat specifieke aspect van deze nadere regels verantwoordelijke beleidsfunctionaris en diens leidinggevende.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1-Deze nadere regels zijn geldig tot 1 januari 2023. Met ingang van deze datum vervallen deze van rechtswege, met dien verstande dat deze blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend. Aanvrager heeft tot 1 maart 2023 de tijd om alle stukken aan te leveren om de aanvraag te completeren.
 • 2-Deze nadere regels worden na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties;
 • 3-Deze regels worden aangehaald als de nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2022’;
 • 4-Deze nadere regels zijn aanvullend op de ASV. Ingeval de ASV en deze nadere regels onderling afwijken op de aspecten die ingevolge de ASV nader mogen worden geregeld in een uitvoeringsregeling, geldt hetgeen wat staat vermeld in deze nadere regels.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 12 juli 2022.

Het college van burgemeester en wethouders.

A. Griekspoor,

Gemeentesecretaris

F. Streng,

Burgemeester