Schrappen budget voor erfgoed en monumentenzorg kan grote gevolgen krijgen voor monumenten in de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen november heeft de gemeenteraad het budget voor erfgoed en monumentenzorg geschrapt waardoor acties die niet budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd op een wensenlijst gaan worden geplaatst en pas over een paar jaar mogelijk weer kan worden opgepakt. 1 van projecten die nu op de wensenlijst is gekomen is de verdere uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst
Met het vaststellen van de Cultuurnota Cultuur op Stoom 2019-2022 heeft de gemeenteraad in 2018 gelijktijdig de allereerste Erfgoedvisie van de gemeente Medemblik vastgesteld. De erfgoedvisie vormde namelijk onderdeel van de Cultuurnota, namelijk: ‘In een wereld die om ons heen verandert, is erfgoed een punt van herkenning. Het is een onvervangbare rijkdom die onze gemeente aantrekkelijk maakt om te wonen, te werken en te bezoeken. We waarderen ons erfgoed en beschouwen het als een onderscheidende factor. Daarom willen we erfgoed behouden, gebruiken, laten zien en er over vertellen.’
Wat ook in deze nota stond is dat het college opdracht heeft gekregen om in de jaren na 2018 de visie verder zou gaan uitwerken en met een uitvoeringsprogramma zou gaan komen, met het opstellen van deze visie heeft de gemeente Medemblik nu de eerste stap gezet richting een duurzame positie van het erfgoed in de gemeente Medemblik.

Geen budget geen actie

Het programma is opgesteld aan de hand van drie onderwerpen die in de visie worden genoemd, deze vormen de pijlers van het uitvoeringsprogramma. De pijlers zijn: beleefbaarheid, , beheer & behoud, en beleid. Per pijler zijn de doelen uit de visie die daar betrekking op hebben, vertaald naar acties. Vervolgens is een onderverdeling gemaakt in uit te voeren acties, en acties waar op dit moment geen budget voor is. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met de financiële situatie waar de gemeente zich nu in bevindt. Er is daarom een onderscheid gemaakt in de acties die uitgevoerd kunnen worden binnen de huidige situatie, en een overzicht van ambities, oftewel acties die het college graag uitvoeren maar waar budget voor nodig is.

Participatie vanuit het verenigingsleven

Aangezien de kennis en kunde op het gebied van erfgoed vooral aanwezig is bij de diverse historische verenigingen in de gemeente, zijn deze stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma. Uit deze vraagronde is naar voren gekomen dat er bij de historische verenigingen vooral de wens leeft dat de gemeente de focus legt op haar toezicht- & handhavingstaken en het uitbreiden van de gemeentelijke monumentenlijst. Voor zover mogelijk is deze input verwerkt in het uitvoeringsprogramma. Echter, op bepaalde onderwerpen is het niet mogelijk de input direct te verwerken. Zo blijft de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst op de wensenlijst staan, gezien daar op dit moment geen budget voor is.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie